อาจารย์สิทธิโชค ชัยวรรณ

Sitthichoke Chaiwan

ประสบการณ์สอน  พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน

ระดับปริญญาตรี

365 202         เทคโนโลยีดิจิทัลในงานเครื่องเคลือบดินเผา
365 101         เครื่องเคลือบดินเผาเบื้องต้นและกรรมวิธีการผลิต
365 211         ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานเครื่องเคลือบดินเผา
365 208         วิธีวิจัยสำหรับงานเครื่องเคลือบดินเผา
365 212         การเตรียมการศิลปนิพนธ์
365 210         ศิลปะนิพนธ์
365 206         ภาษาอังกฤษในงานเครื่องเคลือบดินเผา
365 210         การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การศึกษา

Bachelor of Engineering (Ceramics) , University of New South Wales, Australia (2542)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2561: ส่งเสริมชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3. หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน Thailand. 15 กันยายน 2561 – 30 กันยายน 2561.

กระถางซีเมนต์. โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2.
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม Thailand. 17 พฤษภาคม 2560 – 18 พฤษภาคม 2560.

กระถางซีเมนต์ผสม. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2560: สืบสานปณิธานพ่อ. Lifestyle Hall
ชั้น 2 สยามพารากอน Thailand. 18 กันยายน 2560 – 22 กันยายน 2560.

Conceracrete. Pacific Rim International Exhibitions. หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ Thailand. 14 พฤศจิกายน 2560 – 17 พฤศจิกายน 2560.

Straw Speakers. The Art and Design Exhibition. by Members of The Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University,
Thailand. Chohyung Gallery, Kookmin University South Korea. 1 May 2019 – 3 May 2019.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร