รองศาสตราจารย์ปนท ปลื้มชูศักดิ์

Assoc.Prof. Panot Pluemchusak

email : superpanotman@gmail.com

 

ศ.ม. (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2547)

ศ.บ. (ศิลปะไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2543)

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  5  ปี

360 101         การออกแบบ 1

360 103         วาดเส้น 1

360 104         วาดเส้น 2

360 105         ศิลปะปฏิบัติ 1

360 106         ศิลปะปฏิบัติ 2

360 108         ศิลปะไทยปริทัศน์

363 109         การออกแบบ สามมิติ

การศึกษา

ศ.ม. (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2547)

ศ.บ. (ศิลปะไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2543)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

ปนท ปลื้มชูศักดิ์.(2559). แพรวพราว (สื่อผสม). นิทรรศการการประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ครั้งที่5 “ศิลปะเเห่งธรรมชาติ” ( Innovative Craft Award 2016 ) โดยศูนย์ศิลปะชีพระหว่างประเทศ ณ ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 10 – 13 มีนาคม 2559.

ปนท  ปลื้มชูศักดิ์.(2559). รูปทรงแห่งความสุข (ประติมากรรม).นิทรรศการผลงานคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ เนื่องในวันศิลป์พีระศรี ประจำปี 2559 ณ หอศิลปะวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ นครปฐม. ระหว่างวันที่ 15 – 30 กันยายน 2559.

ปนท  ปลื้มชูศักดิ์.(2558). ในน้ำมีปลา (ภาพพิมพ์ดิจิตอล). นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2558 ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 15 – 30 กันยายน 2558.

ปนท  ปลื้มชูศักดิ์.(2557). บนเส้นทางแห่งการรอคอย(จิตรกรรม).นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2557 ณ หอศิลปะและการออกแบบ  คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 15 – 30 กันยายน 2557.

ปนท  ปลื้มชูศักดิ์.(2556).พรุ่งนี้รวย(จิตรกรรม). นิทรรศการผลงานคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 15 – 30 กันยายน 2556.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร