ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ

Asst.Prof.Chainarong Ariyaprasert (Ph.D)

ประสบการณ์สอน พ.ศ.2540 – ปัจจุบัน

ระดับปริญญาตรี

SU  102 ศิลปากรสร้างสรรค์
360 102 การออกแบบภายใน 2
361 101 การเขียนแบบภายใน
361 102 การออกแบบภายใน 1
361 104 วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการออกแบบภายใน
361 201 การออกแบบภายใน 4
361 202 เทคโนโลยีอาคารและงานระบบเพื่อการออกแบบภายใน
361 207 ภาษาอังกฤษเพื่อสัมมนาการออกแบบภายใน
361 210 การออกแบบภายใน 6
361 211 การเตรียมศิลปนิพนธ์
361 213 การปฏิบัติวิชาชีพมัณฑนากร
361 214 ศิลปนิพนธ์

 

การศึกษา

ศ.ม. (การออกแบบภายใน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552)

ศ.บ. (การออกแบบภายใน) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ. (2563). กระเป๋าผ้ากับการตกแต่งรถเข็นในตลาดนัด Shopping bag with trolley
decoration
[ออกแบบ]. การแสดงนิทรรศการผลงาน สร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2563
เนื่องในวันศิลป์พีระศรี 15 กันยายน 2563 ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ.
14 – 26 กันยายน 2563. (113)

ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ. (2561). โปสการ์ดที่ระลึกจากชุมชนท่าม่วง กาญจนบุรี Postcardfrom Tha Muang
Kanchanaburi
[ออกแบบ]. การแสดงนิทรรศการผลงานคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2561 โครงการส่งเสริม
ชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 ณ หอศิลปะและการออกแบบ
คณะมัณฑนศิลป์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์. 15-30 กันยายน 2561. (26-33)

Chainarong Ariyaprasert. (2019). Wat Phra Kaew Sanburi,Chainat, Thailand [Design].
The 2019 Pacific Rim International Exhibition Committee Kongju National University, Pacific National University
Art Gallery of A.M FEDOTOV/Khabarovsk city Korean Cultural Center in Russia 7-12 Octorber, 2019 (46-47)

Chainarong Ariyaprasert. (2019). The Design of Local Product Stall Roadside For Equality and
Sustainable Design in Thailand
[Design]. The Art and Design Exhibition. by Members of the Faculty
of Decorative Arts, Silpakorn University, Thailand. Chohyung Gallery, College of Art & Design,
Kookmin University South Korea. 30 April 2019 – 4  May 2019 (21-28)

Chainarong Ariyaprasert. (2019). Agriturismo in Monteriggioni Toscana Italy [Design].
The Art and Design Exhibition. by Members of the Faculty of Decorative Arts,Silpakorn University, Thailand.
SANTAGIULIA HDEMIA  DI BELLE ARII  Brescia , Plalazzo Martinengo,Via Musei30 Italy. 4 – 27 Octorber, 2019 (90)

Chainarong Ariyaprasert. (2018). Agriturismo in Monteriggioni, Toscana Italy [Design].
The 2018 Pacific Rim International Exhibition Committee Kongju National University, Korean Cultural
Center in Vietnam Ho ChiMinh Museum/Hue city 19-24 November, 2018 (44-45)

บทความ

บทความทางวิชาการ

Chainarong Ariyaprasert. (2019).“The Design of Local Product Stall Roadside forEquality and
Sustainable Design in Thailand.”
บทความประกอบงานสร้างสรรค์. The Art and Design Exhibition.
by Members of the Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Thailand. Chohyung Gallery,
College of Art & Design, Kookmin University South Korea. 30 April 2019 – 4  May 2019 (21-28)

ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ. (2561). บทความวิชาการ ความแยบยลในพื้นที่พิพิธภัณฑ์ : ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์
ในเอสโตเนีย สวีเดน และฟินแลนด์ (
Cleverness inmuseum space : Museum trip in Estonia)
Veridian E-Journal,Silpakorn    University (Humanities, Social Sciences and arts) Vol 11 No 2
“การประชุมวิชาการและนำเสนอ ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ”
ศิลปากรวิจัยสร้างสรรค์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (1896-1911)

ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ. (2561). “โปสการ์ดที่ระลึกจากชุมชนท่าม่วง กาญจนบุรี Postcard from
Tha Muang Kanchanaburi
.”บทความประกอบงานสร้างสรรค์. การแสดงนิทรรศการผลงานคณาจารย์
คณะมัณฑนศิลป์ประจำปี 2561 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ครั้งที่ 3  ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์. 15-30 กันยายน 2561. (26-33)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร