รองศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง

Assoc.Prof. Akekapong Treetrong

ประสบการณ์สอน พ.ศ.2540 – ปัจจุบัน

ระดับปริญญาตรี

083 109 การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์
361 104 วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการออกแบบภายใน
361 107 การออกแบบภายใน 3
361 201 การออกแบบภายใน 4
361 205 การออกแบบภายใน 5
361 208 วิธีวิจัยเพื่อการออกแบบภายใน
361 210 การออกแบบภายใน 6
361 211 การเตรียมศิลปนิพนธ์
361 212 การบริหารงานองค์กรและโครงการออกแบบภายใน
361 214 ศิลปนิพนธ์
361 215 ศิลปะและของตกแต่งเพื่องานออกแบบภายใน
361 216 การออกแบบฉาก
361 219 การนำเสนอผลงานออกแบบภายใน

ระดับบัณฑิตศึกษา

360 502 จิตวิญญาณไทยในงานออกแบบ
361 511 การออกแบบขั้นสูง 1
361 513 การออกแบบขั้นสูง 2
361 521 พื้นที่วิเคราะห์และวิจารณ์
361 523 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

การศึกษา

ศล.ม. (การออกแบบ) มหาวิทยาลัยรังสิต (2561)

ศ.บ. (การออกแบบภายใน) เกียรตินิยมอันดับ 2  มหาวิทยาลัยศิลปากร (2538)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

เอกพงษ์ ตรีตรง อนุชา แพ่งเกษร  ภูวนาท รัตนรังสิกุล  กศิตินทร ชุมวรานนท์. (2563).“โครงการสร้างสรรค์ศิลปะ
ร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปี 2563”
กรุงเทพมหานคร, สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.)
กระทรวงวัฒนธรรม. 416 หน้า เผยแพร่เมื่อ 30 กันยายน 2563.

เอกพงษ์ ตรีตรง อนุชา แพ่งเกษร ภูวนาท รัตนรังสิกุล. (2562). “โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอด
ทุนทางวัฒนธรรมประจำปี
2562” กรุงเทพมหานคร, สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม.
558 หน้า เผยแพร่เมื่อ 30 กันยายน 2562.

เอกพงษ์ ตรีตรง ธนาทร เจียรกุล ภูวนาท รัตนรังสิกุล อนุชา แพ่งเกษร กศิตินทร ชุมวรานนท์ สัญญา สุขพูล  พสุ จารุศิริ
ภาคย์ธิร์วัฒน์ บุญมี ปาริฉัตร สุชาติกุลวิทย์ ศุภสุมนญ์ โสภาจิตต์วัฒนะ คณิตา มีชูบท วิไลศรี ชำนาญกิจ. (2561).
“โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปี 2561” กรุงเทพมหานคร,
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม. 520 หน้า เผยแพร่เมื่อ 30 กันยายน 2561.

เอกพงษ์ ตรีตรง อนุชา แพ่งเกษร ภูวนาท รัตนรังสิกุล. (2561). “ที่ปรึกษาโครงการพิษณุโลกเมืองแห่งความสุข
อย่างยั่งยืนด้วยการถอดรหัสอัตลักษณ์ (
4DNA)”จังหวัดพิษณุโลก, สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก. 234 หน้า 3
เผยแพร่เมื่อ 30 สิงหาคม 2561.

ผลงานสร้างสรรค์

เอกพงษ์  ตรีตรง. (2563). W@Bangkok Noi, Rachaburi [ออกแบบ]. การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์
ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2563 เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี 15 กันยายน 2563 ณ หอศิลปะและการออกแบบ
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ. 14 – 26 กันยายน 2563. (109)

Akekapong Treetrong. (2019). Hanthawaddy Smart City project with 8 points And Bago art
to applied in design and decoding 4DNA Theory 
[Design].The Art and Design Exhibition.
by Members of the Faculty of Decorative Arts,Silpakorn University, Thailand. Chohyung Gallery,
College of Art & Design, Kookmin University, South, Korea. 30 April 2019 – 4 May 2019. (14-20)

Akekapong Treetrong. (2018). BEYOND PATONG [Design]. The 2018 Pacific Rim International
Exhibition Committee Kongju National University, Korean Cultural Center in Vietnam
ณ Ho ChiMinh Museum/Hue city 19-24  November, 2018. (44-45)

 

บทความ

บทความทางวิชาการ

เอกพงษ์  ตรีตรง. (2563). “การออกแบบเสมือนจริงก่อนลงทุน ลดความเสี่ยง  สำเร็จขั้นสูงด้วยความแม่นยำ
สวนกระแสเศรษฐกิจ.” หนังสือพิมพ์ Business Today 20-26 มกราคม 2563 : (15)

เอกพงษ์  ตรีตรง. (2563). “ความสำเร็จขั้นสูงของธุรกิจแห่งอนาคตจากการออกแบบด้วยแนวคิดเชิงสัญญะ.”
หนังสือพิมพ์ BusinessToday 17 มกราคม -2 มกราคม 2563 : (19)

เอกพงษ์  ตรีตรง. (2563). “มัณฑนากรกับการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน สู่ความสำเร็จขั้นสูง
ในการสร้างสรรค์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์” หนังสือพิมพ์ Business Today 3-9 กุมภาพันธ์ 2563 : (19)

เอกพงษ์  ตรีตรง. (2563). “การออกแบบสู่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มิติใหม่สวนกระแส”
หนังสือพิมพ์ Business Today 17-23 กุมภาพันธ์ 2563 : (19)

เอกพงษ์  ตรีตรง. (2563). “กิจกรรมการถอดรหัสชุมชนสู่ต้นแบบการพัฒนารอบทิศอย่างยั่งยืน
ด้วยศาสตร์ 4DNA”หนังสือพิมพ์ Business Today 24 กุมภาพันธ์- 1 มีนาคม 2563 : (19)

เอกพงษ์  ตรีตรง. (2563). “แก้วิกฤติให้เป็นโอกาส ด้วยการออกแบบแนวคิดอนาคตสายพันธุ์ใหม่”
หนังสือพิมพ์ Business Today
2-4 มีนาคม 2563 : (19)

เอกพงษ์  ตรีตรง. (2563). “สปอทเทล (Sportel Oceanic Hotel) โรงแรมกีฬา ธุรกิจใหม่
สวนกระแส แห่งอนาคต” หนังสือพิมพ์ Business Today 9 มีนาคม-15 มีนาคม 2563  : (19)

เอกพงษ์ ตรีตรง.(2561). “แนวคิดการพัฒนาจากสิ่งไร้ค่าสู่การเพิ่มมูลค่า”
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก คอลัมน์แต่งร้านให้ได้ล้าน 13 มกราคม 2561: (8)

เอกพงษ์ ตรีตรง.(2561). “รายการอยู่สบาย ทำวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรไทย”
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก คอลัมน์ดีไซน์นิวส์ 13 มกราคม 2561: (8)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร