อาจารย์ภาคย์ธิร์วัฒน์ บุญมี

Bhakadhivat Bunmee

ประสบการณ์สอน  พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน

ระดับปริญญาตรี

360 101 การออกแบบ 1
360 102 การออกแบบ 2
360 103 วาดเส้น 1
360 105 ศิลปะปฏิบัติ 1
360 106 ศิลปะปฏิบัติ 2
360 108 ศิลปะไทยปริทัศน์
361 203 มัณฑนศิลป์ไทย
361 205 การออกแบบภายใน 5
361 206 มัณฑนศิลป์ตะวันออก
361 210 การออกแบบภายใน 6
361 211 การเตรียมศิลปนิพนธ์
361 214 ศิลปนิพนธ์
361 216 การออกแบบฉาก
361 217 มัณฑนศิลป์ไทยพื้นถิ่น

การศึกษา

ศ.ม. (ทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2557)

ศ.บ. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2554)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

ภาคย์ธิร์วัฒน์  บุญมี. (2563). บันทึก [ออกแบบ]. การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์
คณะมัณฑนศิลป์ประจำปี 2563 เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี 15 กันยายน 2563 ณ หอศิลปะและการออกแบบ
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ. 14 – 26 กันยายน 2563. (112)

ภาคย์ธิร์วัฒน์  บุญมี. (2561). บันทึกความทรงจำ [ออกแบบ].การแสดงนิทรรศการผลงานคณาจารย์
คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2561 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3  ณ หอศิลปะและการออกแบบคณมัณฑนศิลป์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐม 15-30 กันยายน 2561. (95)

Bhakadhivat Bunmee. (2019). Diary 2019 [Design]. The Art and Design Exhibition. by Members
of the Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Thailand. Chohyung Gallery, College of
Art & Design, Kookmin University, South, Korea. 30 April 2019 – 4  May 2019. (96)

Bhakadhivat Bunmee. (2019). Maleebucha No.2 [Design]. The 2019 Pacific Rim International
Exhibition Committee Kongju National University, Pacific National University  Art Gallery of
A.M FEDOTOV/Khabarovsk city Korean Cultural Center in Russia 7-12 Octorber, 2019 (46-47).

Bhakadhivat Bunmee. (2018). Maleebucha [Design]. The 2018 Pacific Rim International Exhibition
Committee Kongju National University, Korean Cultural Center In Vietnam  Ho ChiMinh Museum/
Hue city 19-24 November, 2018 (44-45).

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร