อาจารย์ประธาน เลิศงาม

Prathan Lertngam

Email : ledngam_p@su.ac.th

ประสบการณ์สอน  พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน

ระดับปริญญาตรี

360 101 การออกแบบ 1
360 102 การออกแบบ 2
360 103 วาดเส้น 1
360 105 ศิลปะปฏิบัติ1
360 106 ศิลปะปฏิบัติ 2
360 108 ศิลปะไทยปริทัศน์
360 112 สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น
361 203 มัณฑนศิลป์ไทย
361 206 มัณฑนศิลป์ตะวันออก
361 210 การออกแบบภายใน 6
361 211 การเตรียมศิลปนิพนธ์
361 214 ศิลปนิพนธ์
361 216 การออกแบบฉาก
361 217 มัณฑนศิลป์ไทยพื้นถิ่น

การศึกษา

ศ.ม. (ศิลปะการออกแบบ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2559)

ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

ประธาน  เลิศงาม. (2563). เปิด-ปิด [ออกแบบ]. การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์
คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2563 เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี 15 กันยายน 2563 ณ หอศิลปะและการออกแบบ
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ. 14 – 26 กันยายน 2563. (115).

Prathan Lertngam. (2019). Chom Hae [Design].  The 2019 Pacific Rim International Exhibition
Committee Kongju National University, Pacific National  University  Art Gallery of A.M FEDOTOV/
Khabarovsk city Korean Cultural Center in Russia 7-12 Octorber, 2019 (46-47).

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร