อาจารย์ปาริฉัตร สุชาติกุลวิทย์

Parichut Suchatkulvit

ประสบการณ์สอน  พ.ศ.2560 – ปัจจุบัน

ระดับปริญญาตรี

360 101 การออกแบบ 1
360 102 การออกแบบ 2
360 104 วาดเส้น 2
361 102 การออกแบบภายใน 1
361 103 การออกแบบภายใน 2
361 202 เทคโนโลยีอาคารและงานระบบเพื่อการออกแบบภายใน
361 210 การออกแบบภายใน 6
361 211 การเตรียมศิลปนิพนธ์
361 214 ศิลปนิพนธ์
361 216 การออกแบบฉาก
361 221 ภาษาอังกฤษสำหรับการออกแบบภายใน

การศึกษา

M.A. (Architectural Lighting Design) Hochschule Wismar, Wismar, Germany (2016)

ศ.บ. (การออกแบบภายใน)  เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่สำนักงานและพื้นที่ส่วนจัดแสดงสินค้าบริษัท Johnson
Controls & Hitachi Air ConditionnigSolutions Interior DesignProject For John
Controls & Hitachi Air Conditionnig Solutions Office & Showroom [ออกแบบ].
การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2563
เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี 15 กันยายน 2563 ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ. 14 – 26 กันยาย  2563. (16-21)

After working for 10 years, I have learnt one thing as graph below [Design].
The Art and Design Exhibition. By Members of the Faculty of Decorative Arts,
Silpakorn University,Thailand. Chohyung Gallery, College of Art & Design,
Kookmin University, South, Korea. 30 April 2019 – 4 May 2019. (10-13)

LIGHT IN BOX [Design]. The 2018 Pacific Rim International Exhibition
Committee Kongju National University, Korean Cultural Center In Vietnam
Ho ChiMinh Museum/Hue city 19-24 November, 2018. (44-45)

บทความ

บทความทางวิชาการ

“เทคนิคการทำงานของอาจารย์ในสถานการณ์โควิท19.” นิตยสาร a day บทความวิชาการ.
20 เมษายน 2563. แหล่งที่มา https://adaymagazine.com/homework-teacher/.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร