อาจารย์สิริชัย ร้อยเที่ยง

Sirichai Roythieng

ประสบการณ์สอน  พ.ศ.2564 – ปัจจุบัน

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์ 

สิริชัย ร้อยเที่ยง บ้านบุญประเสริฐ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (Boonprasert House, Mueang Chiang Rai District,
Chiang Rai Province). นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2564. ออนไลน์ Thailand.
11 กันยายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564.

สิริชัย ร้อยเที่ยง เรือนลเวือะแบบจารีต บ้านมืดหลอง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่. การประชุมวิชาการระดับชาติ
“สถาปัตย์กระบวนทัศน์” ประจำปี 2559. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชั่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไทย.19 ธันวาคม 2559 – 20 ธันวาคม 2559.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร