อาจารย์ ดร.พสุ จารุศิริ

Pasu Charusiri (Ph.D.)

E-Mail : Rprun@hotmail.com

ประสบการณ์สอน  พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน 

ระดับปริญญาตรี

361 106 การออกแบบเครื่องเรือน 1
361 109 การออกแบบเครื่องเรือน 2
361 105 สถาปัตยกรรมศึกษา 1
361 108 สถาปัตยกรรมศึกษา 2
361 107 การออกแบบภายใน 3
361 201 การออกแบบภายใน 4
361 205 การออกแบบภายใน 5
361 210 การออกแบบภายใน 6
361 207 ภาษาอังกฤษเพื่อสัมมนาการออกแบบภายใน
361 211 การเตรียมศิลปนิพนธ์
361 214 ศิลปนิพนธ์

การศึกษา

Doctor of Design, Design and Media Technology, Iwate University

Master of architecture, Massachusetts college of Art and Design

Bachelor of Industrial design, King Mongkut’s University of Technology Thonburi

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

Pasu Charusiri, Yamada Kaori, Wang Yimin, Tanaka Takamitsu (2020),
Benefits of Extrinsic Cues on Fresh Food Package,
The 18th International Conference of Asia Digital Art and Design,pp.34-38.

Pasu Charusiri, Yamada Kaori, Wang Yimin, Tanaka Takamitsu (2021),
Benefits of Product Infographic Labeling on Meat Packaging
International Journal of Asia Digital Art & Design,pp.30-38.

Pasu Charusiri, ” This is Iwate ” , Morioka city award. (2022),
https://www.youtube.com/watch?v=MTlW6mKGu2k

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร