อาจารย์สลิล สมัครพงศ์

Salin Samakpong

ประสบการณ์สอน  พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน

ระดับปริญญาตรี

361 201 การออกแบบภายใน 4
361 205 การออกแบบภายใน 5
361 207 ภาษาอังกฤษเพื่อสัมมนาการออกแบบภายใน
361 210 การออกแบบภายใน 6
361 211 การเตรียมศิลปนิพนธ์
361 212 การบริหารงานองค์กรและโครงการออกแบบภายใน
361 214 ศิลปนิพนธ์
361 215 ศิลปะและของตกแต่งเพื่องานออกแบบภายใน

การศึกษา

M.Sc. (International  Business and Management for Design) The University of  Saiford, UK (2009)

ศ.บ. (การออกแบบภายใน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2544)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

สลิล  สมัครพงศ์. (2563). The Blooms at Mei-Hua Pavilion [ออกแบบ]. การแสดงนิทรรศการ
ผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2563 เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี 15 กันยายน 2563
ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ. 14 – 26 กันยายน 2563. (118).

Salin Samakpong. (2019). La Chambre des fleurs des cerisier [Design]. The Art and Design Exhibition.
by Members of the Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Thailand. Chohyung Gallery, College of
Art & Design, Kookmin University, South, Korea. 30 April 2019 – 4  May 2019. (100).

Salin Samakpong. (2019). Pop Chinoiserie [Design]. The 2019 Pacific Rim International Exhibition
Committee Kongju National University, Pacific National University  Art Gallery of A.M FEDOTOV/
Khabarovsk cityKorean Cultural Center in Russia 7-12 Octorber,2019 (46-47).

Salin Samakpong. (2018). Little Big Space [Design]. The 2018 Pacific Rim International Exhibition
Committee Kongju National University, Korean Cultural Center In Vietnam  Ho ChiMinh Museum/
Hue city 19-24 November, 2018  (44-45).

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร