ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญญา สุขพูล

Asst.Prof.Sunya Sookpool

ประสบการณ์สอน พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ระดับปริญญาตรี

SU 402  นวัตกรรมและการออกแบบ
360 112 สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น
361 103 การออกแบบภายใน 2
361 104 วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการออกแบบบภายใน
361 107 การออกแบบภายใน 3
361 110 ภาษาอังกฤษเพื่อประวัติการออกแบบภายในและเครื่องเรือนตะวันตก
361 210 การออกแบบภายใน 6
361 211 การเตรียมศิลปนิพนธ์
361 214 ศิลปนิพนธ์
361 221 ภาษาอังกฤษสำหรับการออกแบบภายใน

การศึกษา

M.A. (Design for the Environment) Chelsea College of Art and Design, UK (2002)

ศ.บ. (การออกแบบภายใน) มหาวิทยาลัยรังสิต (2539)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

ระดับนานาชาติ

Experimental Creative Work Reusing Discarded Electoral Posters in Thailand. The Art and
Design Exhibition.by Members of The Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University,
Thailand. Chohyung Gallery, Kookmin University South Korea. 1 May 2019 – 3 May 2019.

Obsolete Southern Bus Terminal,Bangkok (“Sai Tai Kao”) [Design]. The Art and Design
Exhibition. by Members of the Faculty of Decorative Arts,Silpakorn University, Thailand.
SANTAGIULIA HDEMIA DI BELLE ARII  Brescia ,Plalazzo Martinengo,Via Musei30 Italy.
4 – 27 Octorber, 2019 (80)

VPM [Design]. The 2018 Pacific Rim International Exhibition Committee Kongju National
University, Korean Cultural Center In Vietnam Ho ChiMinh Museum/Hue city
19-24 November, 2018 (44-45)

ระดับชาติ

โครงการถนนสายวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ @นครปฐม 4.0 เพื่อใช้ในเวทีประชุมประชาพิจารณ์.
ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 10 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์. มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง
สนามจันทร์ Thailand. 23 มกราคม 2560 – 25 มกราคม 2560.

ระดับสถาบัน

การศึกษาแนวทางเบื้องต้นเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา 361110-2560 ภาษาอังกฤษเพื่อประวัติ
การออกแบบภายในและเครื่องเรือนตะวันตก การเตรียมความพร้อมต่อการทำงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
(Changing ways of study, History of design towards an alternative teaching and learning strategy
Project-based learning as vehicle for critical thinking skills and active learning Classroom action
research preparation). นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2564.
ออนไลน์ Thailand. 11 กันยายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564.

การออกแบบปรับปรุงสะพานข้ามคลองต้นตาล และสะพานข้ามคลองทองหลาง เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก
(The Preliminary Design of Bridge Renovation, Damnoen Saduak District). นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์
ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2563. หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร วังท่าพระ
ไทย. 14 กันยายน 2563 – 26 กันยายน 2563.

เก้าอี้ดนตรี ตลาดบางหลวง ร.ศ.122 (ร่วมกับ นศ.). โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
นครปฐม Thailand. 17 พฤษภาคม 2560 – 18 พฤษภาคม 2560.

ถังขยะบ้านเก่าเหล่าเต๊งไม้ ตลาดบางหลวง ร.ศ.122 (ร่วมกับ นศ.). โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
นครปฐม Thailand. 17 พฤษภาคม 2560 – 18 พฤษภาคม 2560

เอทีเอ็ม ณ ตลาดบางหลวง ร.ศ.122 (ร่วมกับ นศ.). โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
นครปฐม Thailand. 17 พฤษภาคม 2560 – 18 พฤษภาคม 2560.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร