อาจารย์นัชชา สวัสดิชัย

Natchar Sawatdichai

ชื่อ – นามสกุล

นางสาวนัชชา  สวัสดิชัย

 

ตำแหน่งทางวิชาการ

 

สังกัด

คณะมัณฑนศิลป์  ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี

          363 106  ศิลปะการขึ้นรูปด้วยคอมพิวเตอร์

363 107  การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2

363 115  พื้นฐานการออกแบบสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง

363 206  การออกแบบผลิตภัณฑ์ 5

363 207  การสร้างสรรค์แนวคิดในงานออกแบบผลิตภัณฑ์

363 212  ศิลปนิพนธ์

363 219  การออกแบบฉากและงานสร้าง

363 222  การออกแบบเครื่องเรือนเชิงทดลอง

363 223  การออกแบบเครื่องเรือนกับบริบทโลก

363 232  โครงการศึกษาส่วนบุคคล 1

363 233  โครงการศึกษาส่วนบุคคล 2

363 234  โครงการศึกษาส่วนบุคคล 3

363 237  การออกแบบพื้นผิว

 

ระดับบัณฑิตศึกษา

363 514 การสร้างแนวคิดการออกแบบ

          363 522 การออกแบบและวัฒนธรรม

363 523 งานออกแบบวิจักษ์

363 524 การออกแบบภายใต้ความร่วมมือ

363 525 สัมมนาการออกแบบ

การศึกษา

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

M.A. (Product and Furniture Design) Kingston University, UK (2018)
ศ.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2559)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)

ผลงานสร้างสรรค์

นัชชา  สวัสดิชัย. (2563). พับ-ลวง-พราง. นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะ                         มัณฑนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2563. เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี. ณ หอศิลปะและการ                       ออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ. 14 – 26 กันยายน 2563.                 (128)

นัชชา  สวัสดิชัย. (2563).  พัดลมเก้าชีวิต (Unbreakable Fan). นิทรรศการ Bangkok Design                           Week 2020 : ตามมี ตามเกิด(As Is) ณ หอศิลปฯคณะมัณฑนศิลป์ วังท่าพระ                                        กรุงเทพมหานคร. 5กุมภาพันธ์ 2563. (ไม่พิมพ์ในสูจิบัตร)    

Natchar Sawatdichai. (2019). Paper folded structure. 2019 Pacific Rim International

Exhibitions. Art Gallery of A.M FEDOTOV, Khabarovsk city Russia. 9 – 11      October 2019. (44)

Natchar Sawatdichai. (2019). Unfolded. The Art and Design Exhibition by Members                   of The Faculty of Decorative Arts Silpakorn University Thailand. Cho Hyung             Gallery Kookmin University South Korea. 1 – 3 May 2019. (127)

นัชชา  สวัสดิชัย. (2559). Folding Tray Table . งานแสดงผลงานจากโครงการประกวดนวัตร                    กรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบิน ครั้งที 2 ณ การบินไทย สำนักงานใหญ่ ถนน               วิภาวดีรังสิต. 9 กรกฎาคม 2559. (ไม่มีสูจิบัตร)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร