รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ

Assoc.Prof. Ratrhai Poencharoen (Ph.D.)

ชื่อ – นามสกุล

ดร.รัฐไท  พรเจริญ

 

ตำแหน่งทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์

 

 สังกัด

คณะมัณฑนศิลป์  ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

 

ประสบการณ์สอน  ระยะเวลา  5 ปี

          360 107  การเขียนแบบเบื้องต้น

363 104  การเขียนแบบเทคนิค

363 105  คอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์

363 116  กลไกในงานออกแบบผลิตภัณฑ์

363 204  การออกแบบโครงสร้าง

363 212  ศิลปนิพนธ์

363 232  โครงการศึกษาส่วนบุคคล 1

363 233  โครงการศึกษาส่วนบุคคล 2

363 234  โครงการศึกษาส่วนบุคคล 3

363 235 พื้นฐานการเขียนภาพออกแบบผลิตภัณฑ์

 

ระดับบัณฑิตศึกษา

363 513 ทักษะการสื่อสารภาพแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์

363 516 ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงวิชาการสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์

363 522 การออกแบบและวัฒนธรรม

363 523 งานออกแบบวิจักษ์

363 524 การออกแบบภายใต้ความร่วมมือ

363 525 สัมมนาการออกแบบ

การศึกษา

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

ศป.ด. (การออกแบบผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2549)

กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2541)

วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)วิทยาลัยครูสวนดุสิต (2534)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)

ผลงานสร้างสรรค์

รัฐไท พรเจริญ, ลุ้ย กานต์สมเกียรติ. (2563). ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์สำหรับโควิท – 19. นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี. ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร วังท่าพระ. 14 – 26 กันยายน 2563. (52)

Ratthai Porncharoen. (2019). Portable Air Filter. The Art and Design Exhibition by Members of The Faculty of Decorative Arts Silpakorn University Thailand. Cho Hyung Gallery Kookmin University South Korea. 1 – 3 May 2019. (131)

ลุ้ย กานต์สมเกียรติ, รัฐไท พรเจริญ. (2561). ไผ่เมืองกาญจน์กับการสร้างสรรค์งานเครื่องเรือน. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2561 : ส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 ณ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ตลาดชุมชนโบราณท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี. 15 – 30 กันยายน 2561. (48-53)

ลุ้ย กานต์สมเกียรติ, รัฐไท พรเจริญ (2560). ผลิตภัณฑ์สาธารณะในเขตชานเมือง. นิทรรศการ ผลงานคณาจารย์ ประจำปี 2560 : สืบสานปณิธานพ่อ ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 สยาม พารากอน. 18 – 22 กันยายน 2560. (พิมพ์แทรกในสูจิบัตรภายหลัง)

รัฐไท พรเจริญ, ลุ้ย กานต์สมเกียรติ (2559). รูปแบบซุ้มเพื่อการพักผ่อนในที่พักอาศัย. ศูนย์ วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนพรรษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนาม จันทร์ นครปฐม. โครงการส่งเสริม ชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญทางวัฒนธรรมสู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์. 15 – 30 กันยายน 2559. (92)

อินทิรา นาควัชระ, ชิตชัย ควรเดชะคุปต์, ตรีชฎา โชติรัตนาภินันท์, ปิติ คุปตะวาทิน, ลุ้ย กานต์ สมเกียรติ, รัฐไท พรเจริญ, อินทรธนู ฟ้าร่มขาว, ชาคร ผาสุวรรณ, จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ , ปฐวี อารยภานนท์, ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย, ศรีนาฎ ไพโรหกุล. (2560). กลุ่มอาชีพจัก สานผลิตภัณฑ์ผักตบชวาตำบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball. โครงการส่งเสริม ชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์ ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 – 18 พฤษภาคม 2560. (34-35)

อินทิรา นาควัชระ, ชิตชัย ควรเดชะคุปต์, ตรีชฎา โชติรัตนาภินันท์, ปิติ คุปตะวาทิน, ลุ้ย กานต์ สมเกียรติ, รัฐไท พรเจริญ, อินทรธนู ฟ้าร่มขาว, ชาคร ผาสุวรรณ, จิรวัฒน์ วงศ์พันธุ เศรษฐ์, ปฐวี อารย ภานนท์, ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย, ศรีนาฎ ไพโรหกุล. (2560). ฉลาก สมุนไพร. กลุ่มผลิตภัณฑ์ ชุมชน ตำบลบางไทรป่า : โครงการส่งเสริมชุมชน ต้นแบบสืบ สานมรดกภูมิปัญญาทาง วัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระ ชนมพรรษา นครปฐม. 17 – 18 พฤษภาคม 2560. (36-37)

อินทิรา นาควัชระ, ชิตชัย ควรเดชะคุปต์, ตรีชฎา โชติรัตนาภินันท์, ปิติ คุปตะวาทิน, ลุ้ย กานต์ สมเกียรติ, รัฐไท พรเจริญ, อินทรธนู ฟ้าร่มขาว, ชาคร ผาสุวรรณ, จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ , ปฐวี อารยภานนท์, ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย, ศรีนาฎ ไพโรหกุล. (2560). กลุ่มผลิตภัณฑ์ แปรรูปผักตบชวา กลุ่มสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบ้านลานแหลม ตำบลวัดละมุด. โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 – 18 พฤษภาคม 2560. (38-39)

อินทิรา นาควัชระ, ชิตชัย ควรเดชะคุปต์, ตรีชฎา โชติรัตนาภินันท์, ปิติ คุปตะวาทิน, ลุ้ย กานต์ สมเกียรติ, รัฐไท พรเจริญ, อินทรธนู ฟ้าร่มขาว, ชาคร ผาสุวรรณ, จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ , ปฐวี อารยภานนท์, ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย, ศรีนาฎ ไพโรหกุล. (2560). หมู่บ้าน วัฒนธรรมไทยโซ่งบ้านเกาะแรต : บรรจุภัณฑ์. โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสาน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม.

17 – 18 พฤษภาคม 2560. (42-43)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร