รองศาสตราจารย์อินทิรา นาควัชระ

Assoc.Prof. Indrira Nakwatchara

Email: ting.indrira@gmail.com

ประสบการณ์สอน พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน 

ระดับปริญญาตรี

360 108  ศิลปะไทยปริทัศน์
363 112  การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3
363 113  วัสดุและวิธีการผลิต 2
363 114  การออกแบบเลขนศิลป์ 1
363 205  การออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
363 212  ศิลปนิพนธ์
363 214  การออกแบบเลขนศิลป์ 2
363 224  การออกแบบยานพาหนะ 1
363 226  การออกแบบยานพาหนะ 3
363 227  การออกแบบยานพาหนะ 2
363 232  โครงการศึกษาส่วนบุคคล 1
363 233  โครงการศึกษาส่วนบุคคล 2
363 234  โครงการศึกษาส่วนบุคคล 3

ระดับบัณฑิตศึกษา

363 511 การออกแบบเชิงทดลองด้านพื้นที่และวัสดุ
363 516 ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงวิชาการสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์
363 522 การออกแบบและวัฒนธรรม
363 523 งานออกแบบวิจักษ์
363 524 การออกแบบภายใต้ความร่วมมือ
363 525 สัมมนาการออกแบบ

การศึกษา

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2546)

สถ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2541)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานวิจัย

อินทิรา นาควัชระ, ปฐวี อารยภานนท์, ชลฤทธิ์ เหลืองจินดา, ชิตชัย ควรเดชะคุปต์. (2564).
รายงานการวิจัยเรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษแข็งแบบพับได้เชิงสร้างสรรค์แนวคิด
รูปทรงจากเอกลักษณ์ไทยพร้อมจัดทำเป็นหนังสือเผยแพร่สำหรับนักศึกษาและนักออกแบบ.

กรุงเทพฯ: สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร.
เผยแพร่เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564. (205)

ผลงานสร้างสรรค์

อินทิรา  นาควัชระ. (2563). ช่างพ่อ ช่างแม่. นิทรรศการ Bangkok Design Week 2020 : ตามมีตามเกิด (As Is).
ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ. 5 กุมภาพันธ์ 2563. 

อินทิรา  นาควัชระ. (2561). การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่รองแก้วและที่รองจานจากเศษกากอ้อยแห้ง
พร้อมบรรจุภัณฑ์
. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2561 :ส่งเสริมชุมชนต้นแบบ
สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3  ณ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
และตลาดชุมชนโบราณท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี. 15 – 30 กันยายน 2561. (91)

Inthiira Narkwatchara. (2019). Material Sheet Experiment from Pineapple Peel. The Art and
Design Exhibition by Members of The Faculty of Decorative Arts Silpakorn University Thailand.
Cho Hyung Gallery Kookmin University South Korea. 1 – 3 May 2019. (126)

Inthira Narkwatchara. (2018). Paper-Package Structure Design Inspired from Thai
Musical Instruments
. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University, Vietnam.
21 – 24 November 2018. (47)

บทความ

บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ

อินทิรา นาควัชระ. (2564). การออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุอุตสาหกรรมจากโครงการพัฒนาศักยภาพ
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษา: เขตตรวจราชการที่ 4. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
ปีที่ 23, ฉบับที่ 32 (มกราคม-มิถุนายน 2564): 43-56. (TCI ฐาน 1)

ตำรา

อินทิรา นาควัชระ. (2563). ตำราเรื่อง การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์กระดาษแข็งแบบพับได้
(Structural Design for Folding Carton Packaging).
พิมพ์ครั้งที่ 1. ภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพ.ร้านปริ้นท์สวย. (ใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2563). (134)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร