ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทรธนู ฟ้าร่มขาว

Asst.Prof. Inthanu Faromkao

ชื่อ – นามสกุล

นายอินทรธนู  ฟ้าร่มขาว

 

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

สังกัด

คณะมัณฑนศิลป์  ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

 

ประสบการณ์สอน  ระยะเวลา  5 ปี

          363 101  ประวัติการออกแบบผลิตภัณฑ์

363 102  การทำหุ่นจำลอง

363 109  วัสดุและการผลิต 1

363 212  ศิลปนิพนธ์

363 221  พื้นฐานการออกแบบเครื่องเรือน

363 232  โครงการศึกษาส่วนบุคคล 1

363 233  โครงการศึกษาส่วนบุคคล 2

363 234  โครงการศึกษาส่วนบุคคล 3

 

ระดับบัณฑิตศึกษา

          363 514 การสร้างแนวคิดการออกแบบ

363 515 ประสบการณ์วิชาชีพกับการออกแบบผลิตภัณฑ์

363 514 การสร้างแนวคิดการออกแบบ

          363 522 การออกแบบและวัฒนธรรม

363 523 งานออกแบบวิจักษ์

363 524 การออกแบบภายใต้ความร่วมมือ

363 525 สัมมนาการออกแบบ

การศึกษา

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

M.F.A.D. (Furniture Design) High Distinction, School of Art, University of Tasmania,           Australia (2007)

ศ.บ.  (การออกแบบผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547)

 

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

อินทรธนู ฟ้าร่มขาว (2559) ระยะหมายเลข 2 (เฟอร์นิเจอร์). หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ 2559.15-30 กันยายน 2559.

อินทรธนู ฟ้าร่มขาว (2558) ปิ่นโตเสาไทย (เฟอร์นิเจอร์). หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร. รุ่งอรุณแห่งความสุข นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ 2558. Design Network Asean2015. 15-27 กันยายน 2558.

อินทรธนู ฟ้าร่มขาว (2557) พลิ้ว (เฟอร์นิเจอร์). หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร. DNA : design network Asean 2015. นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์  คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ 2557. 15-27 กันยายน 2557.

อินทรธนู ฟ้าร่มขาว (2556) โรลลี่ – พัฟฟี่ (เฟอร์นิเจอร์). หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร. 70 ปีแห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน. นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์  คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์2556. 15-27 กันยายน 2556.

 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)

ผลงานสร้างสรรค์

อินทรธนู ฟ้าร่มขาว. (2563). ตากแดด ตากลม. นิทรรศการ Bangkok Design Week 2020 : ตามมี ตามเกิด (As Is) ณ หอศิลปฯ คณะมัณฑนศิลป์ วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร.

5 กุมภาพันธ์ 2563. (ไม่พิมพ์ในสูจิบัตร)

Inthanu Faromkao. (2019). Zigzag Coaster. The Art and Design Exhibition by

Members of The Faculty of Decorative Arts Silpakorn University Thailand. Cho Hyung Gallery Kookmin University South Korea. 1 – 3 May 2019. (142)

Inthanu Faromkao. (2018). Krajung Sluklai Vase. 2018 Pacific Rim International

Exhibitions. Hue University, Vietnam. 21 – 24 November 2018. (47)

อินทิรา นาควัชระ, ชิตชัย ควรเดชะคุปต์, ตรีชฎา โชติรัตนาภินันท์, ปิติ คุปตะวาทิน, ลุ้ย กานต์ สมเกียรติ, รัฐไท พรเจริญ, อินทรธนู ฟ้าร่มขาว, ชาคร ผาสุวรรณ, จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ , ปฐวี อารยภานนท์, ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย, ศรีนาฎ ไพโรหกุล. (2560). กลุ่มอาชีพจัก สานผลิตภัณฑ์ผักตบชวาตำบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball. โครงการส่งเสริม ชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์ ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 – 18 พฤษภาคม 2560. (34-35)

อินทิรา นาควัชระ, ชิตชัย ควรเดชะคุปต์, ตรีชฎา โชติรัตนาภินันท์, ปิติ คุปตะวาทิน, ลุ้ย กานต์ สมเกียรติ, รัฐไท พรเจริญ, อินทรธนู ฟ้าร่มขาว, ชาคร ผาสุวรรณ, จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ , ปฐวี อารยภานนท์, ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย, ศรีนาฎ ไพโรหกุล. (2560). ฉลากสมุนไพร. กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบล บางไทรป่า : โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสาน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์ ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 – 18 พฤษภาคม 2560. (36-37)

อินทิรา นาควัชระ, ชิตชัย ควรเดชะคุปต์, ตรีชฎา โชติรัตนาภินันท์, ปิติ คุปตะวาทิน, ลุ้ย กานต์ สมเกียรติ, รัฐไท พรเจริญ, อินทรธนู ฟ้าร่มขาว, ชาคร ผาสุวรรณ, จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ , ปฐวี อารยภานนท์, ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย, ศรีนาฎ ไพโรหกุล. (2560). กลุ่มผลิตภัณฑ์ แปรรูปผักตบชวา กลุ่มสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบ้านลานแหลม ตำบลวัดละมุด. โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 – 18 พฤษภาคม 2560. (38-39)

อินทิรา นาควัชระ, ชิตชัย ควรเดชะคุปต์, ตรีชฎา โชติรัตนาภินันท์, ปิติ คุปตะวาทิน, ลุ้ย กานต์ สมเกียรติ, รัฐไท พรเจริญ, อินทรธนู ฟ้าร่มขาว, ชาคร ผาสุวรรณ, จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ , ปฐวี อารยภานนท์, ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย, ศรีนาฎ ไพโรหกุล. (2560). หมู่บ้าน วัฒนธรรมไทยโซ่งบ้านเกาะแรต : บรรจุภัณฑ์. โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสาน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิม พระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 – 18 พฤษภาคม 2560. (42-43)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร