ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอดขวัญ สวัสดี

Asst.Prof. Yodkwan Sawatdee (D.F.A.)

ศป.ด. (ศิลปกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555)

ศป.ม. (นฤมิตศิลป์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548)

ศษ.บ. (ออกแบบศิลปประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (2539)

 

ประสบการณ์สอนระยะเวลา 7 ปี

360 107 การเขียนแบบเบื้องต้น

362 104 การใช้สี

362 214 การออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อม

362 241 การนำเสนอผลงาน

366 225 การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องประดับ

การศึกษา

ศป.ด. (ศิลปกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555)

ศป.ม. (นฤมิตศิลป์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548)

ศษ.บ. (ออกแบบศิลปประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (2539)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

ยอดขวัญ  สวัสดี. (2558)  สุกที่สุข [ภาพถ่าย].นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ 2558.หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร  กรุงเทพฯ.วันที่ 15 กันยายน 2558.

ยอดขวัญ  สวัสดี. (2557)  ซ้อนทับ [Giclee Print on Textured Fine Art paper]. นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ 2557. หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ.วันที่ 15 กันยายน 2557.

Yodkwan  Sawatdee.(2015) Alternating Layer [Graphic Design Printing]. The 9th Asia Graphic Design Triennial 2015.  Lang Gallery Seoul Korea.วันที่ 20 พฤษภาคม 2557.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร