ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน

Asst.Prof.Watanapun Krutasaen (Ph.D.)

ปร.ด.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2557

M.S. (Communication Design)
Pratt Institute, New York, U.S.A.

ศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์)
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร