ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญสิริ ชาตินิยม

Asst.Prof. Pensiri Chartniyom (Ph.D.)

Ph.D. (Architectural Heritage Management and Tourism) Silpakorn University, Thailand (2007)

M.A.(Design Studies) St. Martin’s College of  Art and Design, UK  (1999)

ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา) มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2539)

Central St.Martin’s College of Art and Design, London

 

ประสบการณ์การสอน  ระยะเวลา 10 ปี

366 202 วิธีวิจัยและการจัดสัมมนา

366 209 การนำเสนองานเครื่องประดับ

366 221 การออกแบบเครื่องประดับห้า

366229  ศิลปะและการออกแบบแก้ว

การศึกษา

Ph.D. (Architectural Heritage Management and Tourism) Silpakorn University, Thailand (2007)

M.A.(Design Studies) St. Martin’s College of  Art and Design, UK  (1999)

ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา) มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2539)

Central St.Martin’s College of Art and Design, London

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานวิจัย

เพ็ญสิริ ชาตินิยม. (2556) “อารยธรรมลูกปัดโบราณสู่อนาคตการสร้างสรรค์ลูกปัดแก้ว” กรุงเทพฯ, สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร.

 

 

บทความ

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ

ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์วินิตา คงประดิษฐ์ เพ็ญสิริ ชาตินิยม วรรรณวิภา สุเนต์ตา และสุภาวี  ศิรินคราภรณ์.(2557) โครงการวิจัยเรื่อง “ผี พราหมณ์ พุทธ: วัฒนธรรมประดับได้” ทุนสนับสนุน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรบทความวิจัยเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 2559, ฉบับ2 (เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม) : ออนไลน์. เข้าถึงได้จาก http://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal(ISSN:1906-3431) Veridian E Journal Silpakorn University(TCI กลุ่ม 1).

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร