รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิพัทธ์ุ เลิศรุจิดำรงค์กุล

Assoc.Prof. Pradiphat Lerrujdumrongkul (ph.d.)

ประสบการณ์สอน  พ.ศ.2535 – ปัจจุบัน 

ระดับปริญญาตรี

360 104         การวาดเส้น 2
360 105         ศิลปะปฏิบัติ 1
360 112         สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น
365 105         ประวัติศาสตร์เครื่องเคลือบดินเผา
365 207         สุนทรียศาตร์เครื่องเคลือบดินเผา
365 212         การเตรียมศิลปนิพนธ์
365 213         ศิลปนิพนธ์

ระดับปริญญาโท

365 521         การจัดการงานเครื่องเคลือบดินเผา

การศึกษา

ปร.ด. (การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยบูรพา (2563)

ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2551)

ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547)

ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2534)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

Pradiphat lertrujidumrongkul. (2019). Fruits [Ceramic]. The Art and Design Exhibition by Members
of the Faculty of Decorative Arts Silpakorn University, Kookmin University Korea. Page 139, 1-3 May 2019.

Pradiphat lertrujidumrongkul.(2018). Sign of Suwannabhumi [Ceramic]. 2018 Pacific Rim
International Exhibitions, Hue University Vietnam. Page 48, 19 – 24 November 2018.

ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิดำรงค์กุล. (2559). ความประทับใจจากกลองมโหระทึก. [เครื่องเคลือบดินเผา].
โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์
คณาจารย์ มัณฑนศิลป์2559. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากรนครปฐม
15-30 กันยายน 2559.

ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิดำรงค์กุล. (2558).  รุ่งอรุณแห่งความสุข. [เครื่องเคลือบดินเผา]. รุ่งอรุณแห่งความสุขนิทรรศการ
ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ มัณฑนศิลป์2558 หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
กรุงเทพฯ 15-27 กันยายน 2558.

ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิดำรงค์กุล. (2558). ”สัญญอักษรา”[เครื่องเคลือบดินเผา]. แสดงเดี่ยวผลงานเครื่องเคลือบดินเผาศิลปะ.
พิพิธภัณฑ์ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร  นครปฐม  22-28 ตุลาคม 2558.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร