ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ

Asst.Prof. Veerawat Sirivesmas (Ph.D.)

email : ajarnwat@yahoo.com

 

Ph.D.(Jewellery and Related Objects)Birmingham City University, UK (2006)

Dip. (Disegno delGioiello) InstitutoEuropeo di Design, Italy (2001)

ศ.บ. (ประติมากรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2537)

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 10 ปี

360 102การออกแบบ2

360 103วาดเส้นพื้นฐาน 1

360 104วาดเส้นพื้นฐาน 2

366 105 การออกแบบเครื่องประดับ1

366 202 การออกแบบเครื่องประดับ4

การศึกษา

Ph.D.(Jewellery and Related Objects)Birmingham City University, UK (2006)

Dip. (Disegno delGioiello) InstitutoEuropeo di Design, Italy (2001)

ศ.บ. (ประติมากรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2537)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานวิจัย

อโนทัย นิติพน  วีรวัฒน์ สิริเวสมาศริญญาภัทร์  นิธิภัทรอนันต์ มุจรินทร์  อิทธิพงษ์ภัธทรา  โต๊ะบุรินทร์.(2556) “สื่อผสมฤๅษีดัดตน” – ศิลปะบูรณาการกับการตีความมรดกความทรงจำของโลก   ผ่านงานประพันธ์ดนตรี ศิลปะการแสดง และสื่อร่วมสมัย” กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.).

 

ผลงานสร้างสรรค์

Sirivesmas, (2015) Eco Art [Jewelry and Art Installation]Workshop and Exhibition with Students and Staff from Department of Craft. ECO Art International Symposium, Institute of the Art Indonesia Yokyakarta. Indonesia. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558.

Sirivesmas, (2015) In hand [Jewelry] MATREX 2015, GESTURZ GalleriSeniTuanguNurZahirah. UniversitiTeknologi MARA (UiTM)Shah Alam, Malaysia. วันที่ 3 กันยายน 2558.

วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ. (2557) ก่อนญาณ Beyond Perception [เครื่องประดับและศิลปะจัดวาง].นิทรรศการทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ิครั้งที่ 13 โครงการเชิดชูเกียรติศิลปินยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย. หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร. กรุงเทพฯ.วันที่ 19 พฤษภาคม 2557.

บทความ

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบหนังสือรวมบทความวิจัย

VeerawatSirivesmas, (2015) “Stone-Smart-Style”, A Research Project of creative jewelry based  inChantaburi Province. ECO ART, International Art&Design Symposium, Institute of the Art Indonesia Yokyakarta.Indonesia.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร