ศาสตราจารย์ ดร.เอกชาติ จันอุไรรัตน์

Professor Eakachat Joneurairatana, Ph.D.

E-mail : ejeak9@gmail.com

ประสบการณ์สอน  พ.ศ.2538 – ปัจจุบัน

ระดับปริญญาตรี

361 110 ภาษาอังกฤษเพื่อประวัติการออกแบบภายในและเครื่องเรือนตะวันตก
361 201 การออกแบบภายใน 4
361 207 ภาษาอังกฤษเพื่อสัมมนาการออกแบบภายใน
361 210 การออกแบบภายใน 6
361 211 การเตรียมศิลปนิพนธ์
361 214 ศิลปนิพนธ์
361 221 ภาษาอังกฤษสำหรับการออกแบบภายใน

ระดับบัณฑิตศึกษา

370 601  การวิจัยขั้นสูงทางศิลปะการออกแบบ
370 602  สัมมนาศิลปะการออกแบบ
370 603  หัวข้อพิเศษด้านศิลปะการออกแบบ
370 621  วิทยานิพนธ์
370 622  วิทยานิพนธ์

การศึกษา

ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธศาสน์ศึกษา), มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ประเทศไทย (2565)

M.F.A. (Interior Architecture) The School of the Art Institute of Chicago, Illinois, USA (1995)

M.A. (Industrial Design) Domus Academy, Milan, Italy (1989)

ศ.บ (การออกแบบภายใน), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย (2528)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

เรืองลดา ปุณยลิขิต  เอกชาติ จันอุไรรัตน์ วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ สน สีมาตรัง
ไพโรจน์ ชมุนีชัยนรินทร์ ชลธนานารถ. (2561). “โครงการพัฒนาออกแบบและจัดทำรูปแบบผลิตภัณฑ์
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ กลุ่มประเภทของใช้ ของตกแต่ง ตามโครงการ
ชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี จังหวัดขอนแก่น”, สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น  220 หน้า.

เอกชาติ จันอุไรรัตน์ เรืองลดา ปุณยลิขิต  วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ  จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ สน สีมาตรัง  ไพโรจน์ ชมุนี
ชัยนรินทร์ ชลธนานารถ. (2561). โครงการพัฒนาออกแบบและจัดทำรูปแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี
จังหวัดขอนแก่น”
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น  180 หน้า.

เรืองลดา ปุณยลิขิต เอกชาติ จันอุไรรัตน์ ไพโรจน์ ชมุนี สน สีมาตรัง ศราวุฒิ ปิ่นทอง ชัยวุฒิ รื่นเริง รัตนาภรณ์ พืชผล.
(2561). โครงการสร้างอัตลักษณ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงเส้นทางหมู่บ้าน OTOP เพื่อการ
ท่องเที่ยว.” 
โครงการที่ปรึกษาของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 195 หน้า. เผยแพร่เมื่อ 30 กันยายน 2561

ผลงานสร้างสรรค์

เอกชาติ  จันอุไรรัตน์. (2563). ความรู้ ความรู้จริง ความรู้แจ้ง Knowledge Based Buddhism. [ออกแบบ].
การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2563 เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี
15 กันยายน 2563 ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ.
14 – 26 กันยายน 2563. (110)

Eakachat Joneurairatana. (2018). Leaf me alone [Design]. The 2018 Pacific Rim International
Exhibition Committee Kongju National University, Korean Cultural Center In Vietnam Ho ChiMinh
Museum/Hue city 19-24 November, 2018. (44-45)

บทความ

บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

Zhouzhiwen  Sone Srimatrang Eakachat Joneurairatana. (2020). Ninggang “An Analysis of the Origin
of Fahua Name from the Perspective of
Social Trends and the Implicit Egocentric Effect
International Journal of Scientific & Technology Research Volume 9 Issue/No. 09
(September-December 2020). Database SJR (Q3) (9-11)

Yixin Zou Eakachat Joneurairatana. (2020). Apply of traditional cultural symbols into fashion
design
based on Cross-cultural communication. E3S Web of Conferences Volume 179 Issue/
No. 02081 (July-December 2020). Database SCOPUS pages 46-47.

Zhang Ning  Kesinee Srisongmuang  Eakachat Joneurairatana. (2020). Research finishing processes
of viscose fabric with Nano-sized titanium dioxide.” 
Wool Textile Journal Volume 48 Issue/No. 10
(October-December 2020). Database SJR (Q4) (42-45)

Zhang Ning Eakachat Joneurairatana. (2020). “Research on the Application of Creative Fabric Design
in Street Culture Clothing Design.” 
Test Engineering and Management Volume 83 Issue/No. 1
(July-December 2020). Database SJR (Q4) (3231-3236)

Dao-Ling Chen Pengpeng Cheng Sone Srimatrang Eakachat Joneurairatana. (2019). “Kansei Engineering
as a Tool for The Design of Traditional Pattern.” 
AUTEX Research Journal, DOI 10.2478/aut-2019-0052
@AUTEX Volume 8 Issue/No. 2478 (October-December 2019). Database SJR (Q2), SCOPUS (1-10)

บทความเผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

Eakachat Joneurairatana  Zou Y.  (2020). “Apply of traditional cultural symbols Into Fashion design
based on cross-cultural communication” 
International Conference on Environment and Water Resources
Engineering, EWRE 2020. Nanjing China. 11 September 2020 – 13 September 2020. (1)

Eakachat Joneurairatana  Zou Y. (2020).  “Fashion Design Based on Cross-Cultural Communication.
AHFE Virtual Conference on Physical Ergonomics 
and Human Factors.” the Virtual Conference on
Social and Occupational Ergonomics, and the Virtual Conference on Cross-Cultural Decision Making, 2020.
– USA. 16 July 2020 – 20 July 2020. (568-573)

Dao-Ling Chen Sone Srimatrang Eakachat Joneurairatana. (2019). “The Application of Lotus pattern in
Dunhuang Mogao Caisson on Textile.”
Textile Bioenginineer and Informatics Symposium (TBIS).
Soochow University China. 8 September 2019 – 11 September 2019. pages (338-345)

Eakachat Joneurairatana Chen D.-L. Simatrang  S. (2019). “The application of lotus pattern in
dunhuang mogao caisson on textile.”
12th Textile Bioengineering and Informatics Symposium, TBIS 2019.
Suzhou China. 8 September 2019 – 11 September 2019. (338-345)

บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ระดับชาติ

Sridhar Ryalie  Eakachat Joneurairatana. (2018).“Crafting a Culture of Design Innovation : Challenges &
Opportunities in Thailand.”
Rangsit Journal of Social Sciences and Humanities (RJSH) Year 5, number 1
(January-June 2018). Database TCI  (Q2), (42-51)

ผลงาน

หนังสือ

เอกชาติ จันอุไรรัตน์. (2562). “In The Seed of Design”กรุงเทพฯ Li-zenn Publishing Limited 424 หน้า

รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ประจำปีงบประมาณ 2564 (รางวัลระดับดี)

เอกชาติ จันอุไรรัตน์  ไพลิน ถาวรวิจิตร. (2563).“งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ผ่านการศึกษาป่า ต้นไม้และใบไม้จากอุทยาน
แห่งชาติเขาน้ำค้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา Exploring Visual Elements Through Natural Resources:
Forest, Tree and Leaf at Khao Nam Khang National Park, Thailand”สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร