อาจารย์ ดร. สุภาวินี จรุงเกียรติกุล

Supawinee Charungkiattikul, Ph.D.

E-mail : Charungkiattikul@gmail.com

 

การศึกษา

Ph.D. in Design Arts (International Program), Silpakorn university, Thailand (2021)

The Royal Golden Jubilee (RGJ) Ph.D. scholarships, University for the Creative Arts, UK (2020)

M.A. (Textile Design) with merit, University for the Creative Arts, UK (2012)

ศ.บ (ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์) เกียรตินิยมอันดับสอง, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย (2550)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

Supawinee Charungkiatitkul. (2020). “New Value of Local Material “Eri Silk”:Artistic Expression
in Textile Art and Craft”
, Thesis for Doctor of Philosophy Design Arts (International program),
Graduate School, Silpakorn University, 207 pages.

ผลงานสร้างสรรค์

ระดับชาติ

สุภาวินี จรุงเกียรติกุล. (2565). Minimal Harmony of Thai Silk (สิ่งทอ). นิทรรศการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม
นานาชาติ ประจำปี 2565 เนื่องในวาระ 20 ปี ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน,
กรุงเทพมหานคร. 28 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน (67)

สุภาวินี จรุงเกียรติกุล. (2565). Minimal Harmony Thai Silk (สิ่งทอ). มัดทอใจ มรดกผ้าไทยร่วมสมัย 4:นิทรรศการ
สรุปผลดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยการออกแบบเชิงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมสู่อีสานแฟชั่น ระยะที่ 2
โดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม (MUD TOR JAI Modern Heritage Thai Textile: The Project
of Textile Development with Creative Design on Thai Cultural Identity:Northeast Region) by Thailand Textile
Institute Ministry of Industry, หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร (BACC), กรุงเทพมหานคร. วันที่ 6 – 15กันยายน (3-35)

สุภาวินี จรุงเกียรติกุล. (2564). Sabai Mon’s Floor Pillow (สิ่งทอ). นิทรรศการแสดงผลงาน 12 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต้นแบบ
จากนักออกแบบชั้นนำของประเทศ 12, ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและธุรกิจบริการ กิจกรรมสร้างสินค้าต้นแบบด้วยนวัตกรรม โดยสำนักงานพาณิชย์
จังหวัดปทุมธานี (12 Commercial Innovation Product Prototypes: Pathum Creator Road Show).ศูนย์การค้า เดอะไนน์ เซ็นเตอร์
ติสานนท์, ปทุมธานี. วันที่ 5-7 กันยายน

สุภาวินี จรุงเกียรติกุล. (2564). Modern Legacy Thai Silk (สิ่งทอ). มัดทอใจ มรดกผ้าไทยร่วมสมัย 3:โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สิ่งทอด้วยการออกแบบเชิงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมสู่อีสานแฟชั่น โดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม,
กรุงเทพมหานคร. สิงหาคม (3-55).YOUTUBE: THTI – MUD TOR JAI 2021: THE MYSTERY OF LOVE / THE GLORY
OF SUNSET DELIGHT

สุภาวินี จรุงเกียรติกุล. (2563). The Journey of Natural (สิ่งทอ). มัดทอใจ มรดกผ้าไทยร่วมสมัย 2: โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูงสู่ศูนย์กลางแฟชั่นระดับภูมิภาคในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 2 โดยสถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม (MUD TOR JAI Modern Heritage Thai Textile: The Project of Textile Development
with Creative Design on Thai Cultural Identity: Northeast Region) by Thailand Textile Institute Ministry of Industry,
กรุงเทพมหานคร. สิงหาคม (2-42).

สุภาวินี จรุงเกียรติกุล. (2562). Thai Silk Collection (สิ่งทอ). มัดทอใจ มรดกผ้าไทยร่วมสมัย: โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูงสู่ศูนย์กลางแฟชั่นระดับภูมิภาคในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม
สิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม (MUD TOR JAI Modern Heritage Thai Textile: The Project of Textile Development with Creative
Design on Thai Cultural Identity: Northeast Region) by Thailand Textile Institute Ministry of Industry,
กรุงเทพมหานคร. สิงหาคม (2-18).

ระดับนานาชาติ

Supawinee Charungkiattikul. (2022). The Journey of Thai Eri Silk (Textiles) Selected Artist. The 8th Maritime
Silk Road (Fuzhou) International Tourism Festival: International Art Exhibition of Fu Culture and the Cultures of
Countries along the Maritime Silk Road “Tracing Back to the Origin of Silk Road”, Fuzhou Art Museum, Fujian Province,
China, 17th November – 20th December 2022.

Supawinee Charungkiattikul. (2022). The Journey of Thai Eri Silk (Textiles) Selected Artist. The 12th From
Lausanne to Beijing International Fiber Art Biennale Exhibition, Shanghai Museum of Textile and Costume.
Yunnan Provincial Museum, China, 1st September -31st October 2022.

Supawinee Charungkiattikul. (2019). FADE Hand Woven Carpet (Textiles) Selected Artist. “The Belt and Road”
International Designer Exhibition: Convergence & Innovation Fashion within Context of The Belt and Road,
Shanghai Museum of Textile and Costume. Donghua University, Shanghai, China, 13rd – 19th April 2019.

Supawinee Charungkiattikul. (2018). FADE Hand Woven Carpet (Textiles) Selected Artist. CONTEXTILE 2018:
Contemporary Textile Art Biennale, International Exhibition, Guimaraes, Portugal, 3rd September -30th October 2018.
(108-109)

บทความ

บทความวิจัยในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ

Supawinee Charungkiattikul, Eakachat Jonurairatana. (2021). A Revival for Thailand’s Textile Traditions:
New Value for Local Materials (Eri Silk) through Art Practice.
Textile: The Journal of Cloth and Culture
Volume 19, Issue 3 (14 June 2021). Pages 340-353. Database SCOPUS (Q3)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร