อาจารย์ ดร. เรืองลดา ปุณยลิขิต

Rueanglada Punyalikhit (Ph.D.)

การศึกษา

Doctoral of Philosophy in Design Arts,
Silpakorn University, THAILAND

Master of Design (Multimedia Design),
Swinburne University of Technology, AUSTRALIA

Bachelor of Science and Technology (Computer Science),
Bangkok University, THAILAND

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

กรรมการตัดสินการประกวดสื่อรณรงค์จริยธรรมสื่อโทรทัศน์ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช)

คณะกรรมการพิจารณาบทความและการ์ตูนแอนนิเมชั่นของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

กรรมการตัดสินการนำเสนอโครงงานและโปสเตอร์ด้าน IT ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 พร้อมร่วมเสวนาในหัวข้อ “เล่าประสบการณ์อาชีพสายไอที) ในงานแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ (Maehongsorn IT Valley) ครั้งที่ 3 จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ บรรยายในโครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร