รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา สุเนต์ตา

Assoc.Prof. Vanvipha Suneta (Ph.D.)

ปร.ด. (ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553)

ศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548)

M.Arch. University of Colorado, USA (1997)

สถ.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร (2538)

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี

360 107 การเขียนแบบเบื้องต้น

360 108 ศิลปไทยปริทัศน์

366 105 งานโลหะไทยประเพณี

366 213 การออกแบบเครื่องประดับ 5

366 214 ศิลปนิพนธ์

366 217 งานช่างศิลป์ตะวันออก

การศึกษา

ปร.ด. (ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553)

ศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548)

M.Arch. University of Colorado, USA (1997)

สถ.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร (2538)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานวิจัย

วรรรณวิภา สุเนต์ตา. (2557) โครงการวิจัยเรื่อง “ศิราภรณ์และเครื่องประดับศิลปะเขมรในประเทศไทยช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-17” ทุนสนับสนุน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

 

ผลงานสร้างสรรค์

ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์ วินิตา คงประดิษฐ์ วรรรณวิภา สุเนต์ตา และสุภาวี ศิรินคราภรณ์. (2558) (Untitled) [ประเภทผลงานศิลปะ]. โครงการวิจัยสร้างสรรค์เรื่อง “เครื่องประดับเพื่อการเจริญมรณานุสติ” ทุนสนับสนุน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ วันที่ 15 กันยายน 2558.

บทความ

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  

ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์ วินิตา คงประดิษฐ์ เพ็ญสิริ ชาตินิยม วรรรณวิภา สุเนต์ตา และสุภาวี  ศิรินคราภรณ์. (2557) โครงการวิจัยเรื่อง “ผี พราหมณ์ พุทธ: วัฒนธรรมประดับได้” ทุนสนับสนุน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร บทความวิจัยเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 2559, ฉบับ2 (เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม) : ออนไลน์.เข้าถึงได้จาก http://www.tcithaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal (ISSN: 1906-3431) Veridian E Journal Silpakorn University (TCI กลุ่ม 1)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร