ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิตา คงประดิษฐ์

Winita Kongpradit, Ph.D.

Ph.D. (Architectural Heritage Management and Tourism) Silpakorn University, Thailand (2017)
M.A. (Sculpture) University of New South Wales, Australia (1998)
B.F.A. (Craft Arts Jewellery) University of New South Wales, Australia (1997)

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 6 ปี

366 202   การออกแบบเครื่องประดับ3

366 207   การออกแบบเครื่องประดับ4

366 209   การนำเสนอผลงานเครื่องประดับ

366 213    การออกแบบเครื่องประดับ5

366 214    ศิลปนิพนธ์

366 220   กรรมวิธีตกแต่งผิวเครื่องประดับ

การศึกษา

Ph.D. (Architectural Heritage Management and Tourism) Silpakorn University, Thailand (2017)
M.A. (Sculpture) University of New South Wales, Australia (1998)
B.F.A. (Craft Arts Jewellery) University of New South Wales, Australia (1997)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์วินิตา คงประดิษฐ์ วรรรณวิภา สุเนต์ตา และ สุภาวี ศิรินคราภรณ์.(2558) เช่นนั้นเอง(Suchness)[เครื่องประดับ].โครงการวิจัยสร้างสรรค์เรื่อง “เครื่องประดับเพื่อการเจริญมรณานุสติ” ทุนสนับสนุน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรนิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์วันที่ 15 กันยายน 2558.

ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์วินิตา คงประดิษฐ์ เพ็ญสิริ ชาตินิยม วรรรณวิภา สุเนต์ตา และ สุภาวี ศิรินคราภรณ์.(2557)ผี พราหมณ์ พุทธ: วัฒนธรรมประดับได้ หมายเลข 2[เครื่องประดับ].นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์.

วินิตา คงประดิษฐ์. (2556)มีวันนี้เพราะพี่ให้(Having Today, Because of You)[เครื่องประดับ].นิทรรศการ Stay Adorn and Amnesty Bill ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556.

วินิตา คงประดิษฐ์. (2556)ภาระการพิสูจน์ (Burden of Proof)[เครื่องประดับ].นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์วันที่ 15 กันยายน 2557.

บทความ

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ

ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์วินิตา คงประดิษฐ์ เพ็ญสิริ ชาตินิยม วรรรณวิภา สุเนต์ตา และสุภาวี  ศิรินคราภรณ์.(2557)โครงการวิจัยเรื่อง “ผี พราหมณ์ พุทธ: วัฒนธรรมประดับได้” ทุนสนับสนุน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรบทความวิจัยเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 2559, ฉบับ2 (เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม) : ออนไลน์. เข้าถึงได้จาก http://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal(ISSN:1906-3431) Veridian E Journal Silpakorn University(TCI กลุ่ม 1).

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร