ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช

Asst.Prof.Pathamaphurn Praphitphongwanit (Ph.D.)

วท.ด. (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551)

วท.ม. (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2547)

วท.บ. (วัสดุศาสตร์-เทคโนโลยีอัญมณี) มหาวิทยาลัยบูรพา (2543)

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี

366 107   วัสดุและกระบวนการการผลิตในงานเครื่องประดับ 1

366 108   วัสดุและกระบวนการการผลิตในงานเครื่องประดับ 2

366 109   ความรู้เกี่ยวกับอัญมณี

366 110    การวิเคราะห์และการประเมินคุณภาพอัญมณี

366 232   การออกแบบเครื่องประดับเรื่องเฉพาะ 1

การศึกษา

วท.ด. (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551)

วท.ม. (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2547)

วท.บ. (วัสดุศาสตร์-เทคโนโลยีอัญมณี) มหาวิทยาลัยบูรพา (2543)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้่างสรรค์

ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช. (2558) วงร้อย (Wreath) [เครื่องประดับ].นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์  คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 18, กรุงเทพฯ.วันที่ 15 กันยายน 2558.

ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช. (2557) คัฟลิงค์ครับ (Cufflink Crab) [เครื่องประดับ].นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ โดยความร่วมมือระหว่างคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ราชอาณาจักรไทยกับมหาวิทยาลัย Build Bright ราชอาณาจักรกัมพูชา, ราชอาณาจักรกัมพูชา.วันที่ 29 พฤษภาคม 2557.

ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช. (2556) ติดตามตัว (On the Go) [เครื่องประดับ].นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 16, กรุงเทพฯ.วันที่ 15 กันยายน 2556.

บทความ

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบหนังสือรวมบทความวิจัย

  1. Prapitpongwanich. “Research and Development Project on the Domestic Raw Materials of Enamel for Jewelry Production” Oral Presentation on ICG Annual Meeting 2015. 20-23 September 2015, Hotel CentaraGrand at Central World, Bangkok, Thailand.Organized by The Department of Science Service, Ministry of Science and Technology of Thailand.
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร