ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ

Asst.Prof. Theerawat Pojvibulsiri

Email : aksornsanan@gmail.com

ประสบการณ์สอน พ.ศ.2539 – ปัจจุบัน

ระดับปริญญาตรี

360 102 การออกแบบ 2
362 109 การนำเสนอผลงาน
362 202 การออกแบบนิเทศศิลป์ 5
362 209 ศิลปนิพนธ์
362 516 การออกแบบนิเทศศิลป์กับสังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม

การศึกษา

ศ.ม. (นฤมิตศิลป์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545)

ศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (2538)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ. (2566). ไม่เคยลืม [ออกแบบนิเทศศิลป์]. นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ ประจำปี 2566
(SILPA 2023: Creative Works Exhibition). หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ. 15 – 30 กันยายน 2566 (77)

ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ. (2566). แบบตัวพิมพ์ Buxx [ออกแบบนิเทศศิลป์]. นิทรรศการ International of Art,
Design and Architecture Exhibition 2023 (ADA 2023) ประจำปี 2566. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ (ออนไลน์). 30 มิถุนายน 2566 (97)

ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ. (2566). เล็ตเตอริ่งมิตรบำรุงเมือง [ออกแบบนิเทศศิลป์]. รางวัลออกแบบดี
(Design Excellence Award – DEmark) ประจำปี 2566. ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม.
12 – 18 มิถุนายน 2566 (ไม่ปรากฏเลขหน้าสูจิบัตร)

ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ. (2565). Lampang Infographics [ออกแบบนิเทศศิลป์]. นิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ
ในวาระ 20 ปี ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน. 30 พฤศจิกายน 2565
(ไม่ปรากฏเลขหน้าสูจิบัตร)

ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ. (2565). The Mascot [ออกแบบนิเทศศิลป์]. นิทรรศการ 2022 KSBDA Sejong
Special Exhibition. Sejong Museum of Art 2 สาธารณรัฐเกาหลีใต้. 9 – 14 พฤศจิกายน 2565 (452)

ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ. (2565). Decade [ออกแบบนิเทศศิลป์]. นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ ประจำปี 2565
(SILPA 2022: Creative Works Exhibition). หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ. 15 – 30 กันยายน 2565 (60)

ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ. (2565). The Acculturation of Gudee Chin [ออกแบบนิเทศศิลป์].
นิทรรศการ International Creative Exhibition “ANBD 2022 Phuket Special Exhibition”.
หอศิลป์พรหมเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 20 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2565 (67)

ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ. (2565). The Space Battle [ออกแบบนิเทศศิลป์]. รางวัล Excellence Award
นิทรรศการ International of Art, Design and Architecture Exhibition 2022 (ADA 2022) ประจำปี 2565.
สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. 20 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2565
(ไม่ปรากฏเลขหน้าสูจิบัตร)

ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ. (2565). 250th Anniversary of Thao Suranari Postage Stamp [ออกแบบนิเทศศิลป์].
นิทรรศการ RMUTI International Art & Design workshop and Exhibition 2022. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมสร้างสรรค์ และหอประชุมวทัญญู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา.
28 – 31 มีนาคม 2565 (117)

ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ. (2565). The Hidden Beauty [ออกแบบนิเทศศิลป์]. นิทรรศการแสดงผลงานคณาจารย์
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (CA Faculty Creative Work Showcase 2021) ประจำปี 2565.
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ออนไลน์). 14 มีนาคม 2565 (ไม่ปรากฏเลขหน้าสูจิบัตร)

ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ. (2564). Engraved Animals [ออกแบบนิเทศศิลป์]. นิทรรศการ 2021
KSBDA-Thailand International Special Exhibition. ห้องนิทรรศการ คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี. 2 – 10 สิงหาคม 2564 (631)

ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ. (2564). Lampang : City of Art & Culture, City of the Rooster [ออกแบบนิเทศศิลป์].
นิทรรศการ2021 KSBDA Spring International Exhibition. Gallery of Museum, National Mokpo University
สาธารณรัฐเกาหลีใต้. 29 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2564 (459)

ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ. (2564). Friends [ออกแบบนิเทศศิลป์]. นิทรรศการแสดงผลงานคณาจารย์
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (CA Faculty Creative Work Showcase 2020) ประจำปี 2564.
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ออนไลน์). 26 มีนาคม – 30 เมษายน 2564 (ไม่ปรากฏเลขหน้าสูจิบัตร)

ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ. (2564). The Western Giant [ออกแบบนิเทศศิลป์]. นิทรรศการ International of Art,
Design and Architecture Exhibition 2021 (ADA 2021) ประจำปี 2564. สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. 26 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 (ไม่ปรากฏเลขหน้าสูจิบัตร)

ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ. (2563). Thai : Thai Vector Graphic Collage [ออกแบบนิเทศศิลป์].
นิทรรศการ International Art & Design Exhibition : Future by Hand. Ewha Campus สาธารณรัฐเกาหลีใต้.
11 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2563 (54)

ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ. (2563). From China to Siam [ออกแบบนิเทศศิลป์]. รางวัลกรังปรีซ์ นิทรรศการ
AND Special Exhibition 2020 – Jeju. Seogwipo Art Center, Jeju สาธารณรัฐเกาหลีใต้. 15 – 20 สิงหาคม 2563 (78)

ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ. (2563). Type | Place | Memory [ออกแบบนิเทศศิลป์]. นิทรรศการแสดงผลงานคณาจารย์
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (CA Faculty Creative Work Showcase 2019) ประจำปี 2563.
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ออนไลน์). 23 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2563 (ไม่ปรากฏเลขหน้าสูจิบัตร)

ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ. (2563). Hunt / Fight / Bless / Roar [ออกแบบนิเทศศิลป์]. นิทรรศการ Thailand Art & Design
Exhibition 2 (Tade 2) ประจำปี 2563. สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.
6 – 13 มีนาคม 2563 (ไม่ปรากฏเลขหน้าสูจิบัตร)

ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ. (2562). แบบตัวพิมพ์ ซีที พอ [ออกแบบนิเทศศิลป์]. รางวัล Good Design Award 2019 (G-mark)
ประจำปี 2562. Tokyo Midtown Roppongi ประเทศญี่ปุ่น. 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2562 (ไม่ปรากฏเลขหน้าสูจิบัตร)

ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ. (2562). แบบตัวพิมพ์ ปวนและเสรี [ออกแบบนิเทศศิลป์]. นิทรรศการ70 สุดยอดผลงานเรขศิลป์
ในรัชกาลที่ 9. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ออนไลน์). หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน. 9 – 30 ตุลาคม 2562 (194 – 195)

ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ. (2562). แบบตัวพิมพ์ ซีที พอ [ออกแบบนิเทศศิลป์]. รางวัลออกแบบดี
(Design Excellence Award – DEmark) ประจำปี 2562. ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม.
1 -13 มิถุนายน 2562 (ไม่ปรากฏเลขหน้าสูจิบัตร)

ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ. (2562). The Beauty of Yesterday [ออกแบบนิเทศศิลป์]. นิทรรศการแสดงผลงานคณาจารย์
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (CA Faculty Creative Work Showcase 2018) ประจำปี 2562.
ห้องเอนกประสงค์ มิวเซียมสยาม. 31 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2562 (ไม่ปรากฏเลขหน้าสูจิบัตร)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร