จารุวรรณ เปี่ยมศักดา

ภาระงาน

1. จัดทำเอกสารประมาณการค่าใช้จ่าย และจัดทำยืมเงินทดรองสำรองจ่าย
สำหรับค่าใช้จ่ายในการนำนักศึกษาไปศึกษานอกสถานที่ต่างจังหวัด
2. ดำเนินการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการนำนักศึกษาไปศึกษานอกสถานที่ต่างจังหวัด,
ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายพิเศษนอกสถานที่, ค่าธรรมเนียมเข้าชม, ค่าที่จอดรถ,
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่าธรรมเนียมผ่านทาง, การเช่ารถ, ในระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา
และระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
พร้อมทั้งบันทึกค่าใช้จ่ายและตั้งเจ้าหนี้ในระบบการเงิน (FI)
และส่งเอกสารวางเบิกจ่ายให้กับกองคลังตรวจสอบ
3. ดำเนินการจ่ายเงินสดย่อย ของกลุ่มภารกิจบริหารพระราชวังสนามจันทร์ โดยจัดทำใบยืม-
รับคืนจากเงินสด จัดทำบัญชีคุมเงินสดย่อย และจัดทำรายงานสถานภาพเงินสดย่อยประจำเดือน
4. จัดทำเอกสารการยืมเงินทดรองสำรองจ่าย สำหรับค่าใช้จ่ายโครงการของภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา
และภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา
5. ดำเนินการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการของภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา
และภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา และส่งเอกสารวางเบิกจ่ายให้กับกองคลังตรวจสอบ
6. จัดทำเอกสารเอกสารขออนุมัติค่าตอบแทน
และจัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของบุคลากรกลุ่มภารกิจบริหารพระราชวังสนามจันทร์
และส่งเอกสารวางเบิกจ่ายให้กับกองคลังตรวจสอบ
7. จัดทำเอกสารการยืมเงินทดรองสำรองจ่าย
สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา
และภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา
8. ดำเนินการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา
และภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา และส่งเอกสารวางเบิกจ่ายให้กับกองคลังตรวจสอบ
9. ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย บันทึกรายการค่าใช้จ่ายและตั้งเจ้าหนี้ผู้ถือเงินสดย่อย
รายการค่าวัสดุประกอบการสอน, วัสดุสำนักงาน, วัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุเชื้อเพลิง, วัสดุก่อสร้าง,
วัสดุประกอบการสอนของภาควิชา, ค่าแบบประกอบการสอน, วัสดุซ่อมบำรุงต่างๆ
ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายพิเศษ, ค่าเช่ารถ,
ค่าใช้จ่ายการนำนักศึกษาไปศึกษานอกสถานที่ต่างจังหวัด และค่าใช้สอยอื่นๆ ในระบบการเงิน (FI)
และส่งเอกสารวางเบิกจ่ายให้กับกองคลังตรวจสอบ
10. ดำเนินการรับเอกสาร ตรวจสอบข้อมูลพร้อมเอกสารแนบค่ารักษาพยาบาล
ค่าเล่าเรียนบุตรของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินของคณะจัดทำเบิกจ่ายต่อไป

11. ติดตามการชำระค่าเช่าพื้นที่ขายอาหาร ณ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 และอาคารมัณฑนะ
12. ติดตามการชำระเงินจากลูกหนี้เงินกู้สวัสดิการบุคลากรของกลุ่มภารกิจบริหารพระราชวังสนามจันทร์
และจัดทำรายงานสถานภาพลูกหนี้ประจำปี
13. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร