ภัคค์สิริ ไชยนิศานต์ภัทร

Phaksiri Chainisanphat

ตำแหน่ง นักการเงินปฏิบัติการ
Email chainisanphat_p@su.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 104008

ภาระงาน

1. ภารกิจหลัก
1.1 ค่าสอนพิเศษ/ค่าสอนเกินภาระงานสอน/ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายพิเศษรายวิชา
– ค่าสอนพิเศษ ระดับปริญญาตรี,ระดับปริญญาโท,ระดับปริญญาเอก
– ค่าสอนเกินภาระงานสอนอาจารย์ภายในและภายนอกคณะฯ ระดับปริญญาตรี,ระดับปริญญาโท,ระดับปริญญาเอก
– ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายพิเศษรายวิชา ระดับปริญญาตรี,ระดับปริญญาโท,ระดับปริญญาเอก
1.2 คำนวนต้นทุนภาระงานสอนอาจารย์ในสังกัดคณะ
– คำนวนต้นทุนภาระงาน เทอมต้น
– คำนวนต้นทุนภาระงาน เทอมปลาย

2. ภารกิจรอง
2.1. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาบุคลากรวิทยาเขตวังท่าพระ
– บันทึกบัญชีตั้งเบิกจ่ายลงระบบSU-ERP
2.2 ตั้งเบิกจ่ายเกี่ยวกับงานพัสดุ MILO /FB60 ระบบSU-ERP
– บันทึกบัญชีงานจ้างเหมาบริการ
– บันทึกบัญชีงานซ่อมแซมทรัพย์สิน
– บันทึกบัญชีจัดซื้อครุภัณฑ์
– บันทึกบัญชีจัดซื้อวัสดุ
2.3 โอนเงินระหว่างหน่วยงาน
– ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตเรียนกับคณะต่างๆ
– ค่าพิจารณาผลงานทางวิชาการ
– ค่าลิขสิทธิ์ใช้โปรแกรม
– ค่าปันกระแสไฟฟ้าใช้สถานที่

3. ภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
– จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโครงการของภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
– ติดต่อประสานงานกับกองคลังและหน่วยงานอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร