ณัฐพร ศรีสุข

Nataporn Srisook

ตำแหน่ง นักการเงินปฏิบัติการ
Email sisook_n@su.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 104007

ภาระงาน

1. ภารกิจหลัก
1.1 เงินเดือนและค่าตอบแทน

– เบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานชั่วคราว
– เบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานชั่วคราว)
– เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอื่น ๆ (นอกเหนือจากเงินเดือน)
– เบิกจ่ายเงินตำแหน่งทางวิชาการ
1.2 ศึกษานอกสถานที่ภายในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
– เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษานอกสถานที่(ค่าเช่ารถตู้,ค่าวิทยากร,ค่าเข้าชม)
1.3 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
– เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการผ่านระบบ SU – ERP
1.4 งานเบิกจ่ายงานโครงการต่าง ๆ
– ภาควิชาการออกแบบเครื่องประดับ
– หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม
– โครงการเงินแผ่นดิน
1.5 เงินรางวัลสำหรับนักศึกษาและเงินทุนสนับสนุนฯ
– เบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ
– เบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุน ฯ จากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม สร้างสรรค์ คณะมัณฑนศิลป์

2. ภารกิจรอง
2.1 ค่าใช้สอยต่าง ๆ
– ค่าเบี้ยประชุมต่าง ๆ
– ค่าอาหารจัดเลี้ยงประชุมต่าง ๆ ภายในคณะฯ
– ค่าเช่าสถานที่
– ค่าจ้างเหมาเช่ารถตู้ (อาจารย์,บุคลากร,นักศึกษา)
– ค่าพวงมาลา
2.2 ค่าสาธารณูปโภค
– เบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ประจำเดือน
– เบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ IP PHONE ประจำเดือน
2.3 ค่าตอบแทนล่ามและการแปลภาษา ระดับบัณฑิต
– เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนล่ามและการแปลภาษาระดับบัณฑิต ผ่านระบบ SU – ERP

3. ภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
3.1 เข้าร่วมประชุมสำนักงานตามกำหนด

 

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร