ภัคนิจ คุณภัทรชนันทร

Phakkanit Kunaphatchananthorn

ตำแหน่ง นักพัสดุปฏิบัติการ
Email guaysakul_t@su.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 104008

ภาระงาน

1. ภารกิจหลัก
1.1 งานก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง อาคารสถานที่ งานปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ของภาควิชาฯ ส่วนกลางคณะฯ
1.2 งานจัดซื้อครุภัณฑ์
– งานจัดหาครุภัณฑ์ให้ได้คุณลักษณะและสามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการ
ของภาควิชาฯ ส่วนกลางคณะฯ
– งานขออนุมัติกำหนดเลขแหล่งเงิน ศูนย์เงินทุนครุภัณฑ์
– งานลงบัญชีครุภัณฑ์และการเบิกจ่ายในระบบ
– ตรวจครุภัณฑ์ประจำปี
– จำหน่ายครุภัณฑ์ประจำปี
– โอนย้ายครุภัณฑ์ภายนอกบริจาคให้คณะมัณฑนศิลป์

2. ภารกิจรอง
2.1 งานซ่อมครุภัณฑ์ งานบำรุงรักษาพัสดุ
2.2 งานจ้างรักษาความปลอดภัย
2.3 งานจ้างแม่บ้านทำความสะอาด
2.4 งานบำรุงรักษาลิฟท์
2.5 งานจ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
2.6 งานจ้างกำจัดปลวก
2.7 งานจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
2.8 งานจ้างเหมาต่างๆ

3. ภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
3.1 คุมหลักประกันสัญญา
– คุมหลักประกันสัญญางานซื้อและงานจ้าง
3.2 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
– ลงระบบจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-GP ทั้งงานซื้อและงานจ้างที่เกิน 100,000 บาท
3.3 โครงการหลักสูตรศิลปะมหาบัณฑิต ภาคออกแบบนิเทศศิลป์

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร