นันทนา แซ่ลี

ภาระงาน

 

ด้านการจัดทำรายงานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
การรวบรวมข้อมูล สถิติทางการศึกษา และที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษา
การประสานงานข้อมูลเพื่อการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะฯ และหลักสูตร

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร