นันทวัน ดอกไม้

Nantawan Dokmai

ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
Email dokmai_n@su.ac.th / dokmai_n@silpakorn.edu
โทรศัพท์ภายใน 204006

ภาระงาน

1. ภารกิจหลัก
1.1 งานทะเบียน
– รวบรวมประวัติอาจารย์ และนักศึกษา
– รวบรวมรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้สอน/วิทยากร
– ประสานงานอาจารย์ผู้สอน และรวบรวมรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน
1.2 ประสานงานเรื่องตารางสอน
– จัดทำตารางสอน สรุปกำหนดการสอบ และทำแผนการสอนของอาจารย์ตามปฏิทินการศึกษา
– ประสานงานเรื่องตารางสอนแก่อาจารย์ วิทยากร และนักศึกษา รวมถึงทำหนังสือเชิญและขอใช้สถานที่
1.3 การรับสมัครนักศึกษา
– ประสานงานกับผู้สมัคร และกองบริหารงานวิชาการ
– แจ้งรายชื่อและจำนวนผู้สมัครแก่อาจารย์
– แจ้งวัน เวลา สถานที่สอบแก่ผู้สมัคร
– บันทึกข้อมูลผู้สมัครประจำปีการศึกษา
1.4 งานสารบรรณและธุรการหลักสูตร
– จัดพิมพ์หนังสือราชการ เอกสารประชุม
– การรับหนังสือเอกสารต่างๆ
– การรวบรวมเอกสาร
1.5 กิจการนักศึกษา จัดทำโครงการต่างๆของหลักสูตรฯ และประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
1.6 งานการเงิน
– ทำเอกสารเพื่อขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย
– ขออนุมัติเงินโครงการต่างๆ
– รวบรวมเอกสารหลักฐานในการเบิกจ่ายส่งเจ้าหน้าที่บัญชีและพัสดุคณะ
1.7 งานบริการการศึกษา

2. ภารกิจรอง
2.1 การขอเอกสารหรือหนังสือรับรองของนักศึกษา
2.2 ประสานงานการทำหนังสือเพื่อสอบต่างๆ ของนักศึกษา

3. ภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
3.1 ตามที่ผู้บังคับบัญชาหรือส่วนงานของคณะมัณฑนศิลป์ได้มองหมาย

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร