ปนัดดา เจริญนิติกุล

Panadda Charoennitikul

ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
Email charoennitikul_p@su.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 204006

ภาระงาน

1. ภารกิจหลัก (ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา
ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ ภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย)
1.1 ด้านการเรียนการสอน
– ดำเนินการจัดทำตารางสอน / ปีการศึกษา
– ดำเนินการเปิด – ปิดรายวิชา
– ดำเนินการจัดทำขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
– ดำเนินการจัดทำขออนุมัติอาจารย์พิเศษสอนเกิน ร้อยละ 50%
– ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญสอนอาจารย์พิเศษและวิทยากร
– ดำเนินการจัดทำรายวิชาเพื่อทำการลงทะเบียนเรียน (เฉพาะนักศึกษา ชั้นปีที่ 1)
– ดำเนินการจัดทำข้อมูลการขออนุญาตนำนักศึกษาออกศึกษานอกสถานที่
(ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา)

1.2 ด้านประสานงานอาจารย์ผู้สอน
– ประสานงานข้อมูลเพื่อการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ วิทยากร
– ประสานงานจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพของภาควิชา
– ประสานงานการขออนุมัติโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ของภาควิชา
– ประสานงานการจัดโครงการและกิจกรรมนักศึกษา บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา
– ประสานงานการแก้ไขค่าระดับผลการศึกษา
– ประสานงานจัดสอบรายวิชากลางภาค ปลายภาคการศึกษา
– ประสานงานจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (รวมวิชาแกน)
– ติดตามการรายงานผลการศึกษา
– ติดตามนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียน
– ติดตามนักศึกษาไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียน
– ติดตามนักศึกษาไม่ชำระค่าลาพักการศึกษา

1.3 งานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
– ให้บริการคำร้องแก่นักศึกษา (คำร้องขอกลับเข้าศึกษา คำร้องทั่วไป คำร้องขอลงทะเบียน/เพิ่ม/ถอน ช้าเป็นกรณีพิเศษ คำร้องขอลงทะเบียนหน่วยกิตน้อยกว่าหรือมากกว่าเกณฑ์ คำร้องขอลาพักการศึกษา คำร้องขอลาออก คำร้องขอสำรองที่นั่ง คำร้องขอสำเร็จการศึกษา คำร้องขอโอนสังกัดคณะ บัตรถอนติด W)

2. ภารกิจรอง
2.1. จัดทำแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1
2.2 จัดทำแต่งตั้งกรรมการตรวจและตัดสินศิลปนิพนธ์ ประจำภาคปลายและภาคฤดูร้อน
2.3 จัดทำหนังสือขอความร่วมมือทางวิชาการ
2.4 จัดทำหนังสือรับรองนักศึกษา
2.5 จัดทำรายชื่อนักศึกษาให้เป็นปัจจุบัน
2.6 ประสานงานการจัดทำบัตรนักศึกษาชั้นปีที่ 1
2.7 ดูแลและประสานงานการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์)
2.8 ดูแลและให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

3. ภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
3.1 คณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ SU -TCAS
3.2 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวิชาการ
3.3 กรรมการตรวจนับเงินและเก็บรักษาเงิน
3.4 กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและจำหน่ายพัสดุ
3.5 คณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิต

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร