ปิติพงศ์ ยิ้มเจริญ

ภาระงาน

1. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยซ่อมบำรุงห้องบรรยาย 1 – 2 และห้องประชุมคณาจารย์
2. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องกลึงปูน/ดิน (เครื่องจิกเกอร์)
3. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยและจัดเตรียมสารเคมีสำหรับการเรียนการสอน ในห้องปฏิบัติการทดลองเคลือบ
4.ดูแลความสะอาดเรียบร้อยโดยรอบอาคารมัณฑนะ 1
5. และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร