พนิดา คงสอน

Phanida Kongsorn

ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
Email kongsorn_p@su.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 104007


ภาระงาน

1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมนา
ระดับปริญญาตรี
– ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน
– ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์
ระดับมหาบัณฑิต
– หลักสูตรการออกแบบ
ระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
– หลักสูตรศิลปะการออกแบบ(นานาชาติ)
– หลักสูตรการออกแบบ

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ
ระดับปริญญาตรี
– ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน
– ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์
ระดับมหาบัณฑิต
– หลักสูตรการออกแบบ
ระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
– หลักสูตรศิลปะการออกแบบ(นานาชาติ)
– หลักสูตรการออกแบบ

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ระดับปริญญาตรี
– ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน
– ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์
ระดับมหาบัณฑิต
– หลักสูตรการออกแบบ
ระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
– หลักสูตรศิลปะการออกแบบ(นานาชาติ)
– หลักสูตรการออกแบบ

4. ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม
ระดับปริญญาตรี
– ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน
– ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์
ระดับมหาบัณฑิต
– หลักสูตรการออกแบบ
ระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
– หลักสูตรศิลปะการออกแบบ(นานาชาติ)
– หลักสูตรการออกแบบ

5. ค่าวิทยานิพนธ์
ระดับมหาบัณฑิต
– หลักสูตรการออกแบบ
ระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
– หลักสูตรศิลปะการออกแบบ(นานาชาติ)
– หลักสูตรการออกแบบ
– หลักสูตรการออกแบบเชิงวัฒนธรรม

6. ค่าสวัสดิการ
– ค่ารักษาพยาบาล
– ค่าการศึกษาบุตร
– ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ

 

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร