พิพัฒน์ชัย ไตรอุโภค

ภาระงาน

1. ดูแลรดน้ำต้นไม้ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 และอาคารมัณฑนะ 1-5
2. ดูแลใส่ปุ๋ย พรวนดิน ตัดแต่งต้นไม้อาคารศิลป์ พีระศรี 3 และอาคารมัณฑนะ 1-5
3. ดูแลตัดหญ้า กวาดใบไม้ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 และอาคารมัณฑนะ 1-5
4. ดูแลทำความสะอาดห้องปั้นพื้นฐาน ชั้น 1

ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
1. ดูแลเปลี่ยนถังน้ำดื่ม อาคารศิลป์ พีระศรี 3 ชั้น 3,ชั้น 6 และชั้น 7
2. ช่วยดำเนินการขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ ของอาคารศิลป์ พีระศรี 3

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร