รางวัล สุขี

Rangwan Sukee

ตำแหน่ง นักพัสดุปฏิบัติการ
Email sukee_r@su.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 104008, 204004

ภาระงาน

1. ภารกิจหลัก
1.1.จัดซื้อวัสดุ ภาควิชาฯ หลักสูตร คณะมัณฑนศิลป์
1.2.จัดทำรายงานประจำปีส่งมหาวิทยาลัย
1.3. ลง EGP การจัดซื้อวัสดุ และโครงการต่าง ๆ ของคณะมัณฑนศิลป์

2. ภารกิจรอง
2.1.เบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์, ค่าตอบแทนคณะกรรมการเสนอหัวข้อ ป.โทผลิตภัณฑ์, ป.โทศิลปะการออกแบบ, ป.โทเครื่องประดับ
2.2 เบิกจ่ายเงินโครงการกองทุนวิจัยนวตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะมัณฑนศิลป์
2.3. เบิกจ่ายทุนจากเงินภารกิจเชิงนโยบายที่ให้ภาควิชา,หลักสูตรละ 100,000 บาท

3. ภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
3.1. เบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับอาจารย์และบุคคลากร จากเงินกองทุนวิจัยนวตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะมัณฑนศิลป์ เช่น เงินรางวัล,เงินตำแหน่งสูงขึ้น,ค่าลิขสิทธิ์ ฯลฯ
3.2. เบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการเขียน/แปลตำรา จากเงินกองทุนวิจัยนวตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะมัณฑนศิลป์
3.3.เบิกจ่ายรางวัลการเผยแพร่ผลงาน(อาจารย์ ,บุคลากร) ต่างประเทศจากเงินกองทุนวิจัยนวตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะมัณฑนศิลป์

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร