วชิระ เจนวิทยาอมรเวช

ภาระงาน

รับผิดชอบการประสานงานของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา กับคณะวิชา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

งานที่มอบหมาย และความรับผิดชอบ :

ด้านบริการการศึกษา และกิจการนักศึกษา

 1. จัดทำทะเบียนการเข้าเรียน การสำเร็จการศึกษา ประวัติ ผลงานของนักศึกษา
 2. ประสานงานการขี้นทะเบียน การลงทะเบียนรายภาคการศึกษา การลาพัก การลาออก
  และการผ่อนผันค่าลงทะเบียน
 3. ประสานงานอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา เพื่อจัดทำตารางสอน ตารางกิจกรรมการเรียน
  การสอน การแสดงงาน รายภาคการศึกษา และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตลอดปีการศึกษา
 4. ประสานงานการเชิญอาจารย์พิเศษ ก่อนการเปิดภาคการศึกษา 1 เดือน การจัดทำประวัติอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พิเศษ การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ
 5. ประสานงานจัดทำ มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6 และจัดส่งภายในกำหนดเวลาตามปฏิทิน
  ปีการศึกษา TQF ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
 6. ประสานงานการจัดทำกิจกรรม / โครงการต่างๆ ของหลักสูตรฯ ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา และรวบรวมข้อมูล / ผลงานเพื่อจัดทำ มคอ.7 และประสานงานกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ เพื่อจัดส่งรายงานผลดำเนินงานตามแผน และตามปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ
 7. ประสานงานการรับนักศึกษาใหม่กับหลักสูตรฯ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึงประสานงานการจัดสอบ และสัมภาษณ์เพื่อรับนักศึกษาใหม่ รายภาคการศึกษากับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
 8. ประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องเอกสารการลาราชการ
  การขอทุนการศึกษาจากต้นสังกัด การขอวีซ่าเข้าประเทศของนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติตามลำดับ การปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
 9. ประสานงานการจัดห้องเรียนกับฝ่ายอาคารสถานที่ของคณะฯ
 10. ประสานงานเรื่องที่พักนักศึกษา การแนะนำสถานที่เรียน ห้องสมุด และสิ่งอำนวย
  ความสะดวกอื่นๆ (กรณีร้องขอของนักศึกษาต่างชาติ)
 11. ติดตามผลการศึกษาของนักศึกษาคงอยู่ เพื่อรายงานแก่อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เพื่อทราบ และพิจารณาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา
 12. ภาระงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

ด้านธุรการ และการเงิน

 1. ประสานงานการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ทุกเดือน ตามวันเวลา และวาระการประชุม
  ที่ประธานหลักสูตรฯ กำหนด
 2. ประสานงานเรื่องการขอใช้สถานที่เรียน จัดแสดงผลงานของนักศึกษาในการจัดสอบพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ การรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ การสอบจบนักศึกษาที่ส่งคำร้องขอสอบจบ การจัดประชุม การสัมมนา ฯลฯ
 3. ขอทดรองจ่ายเงิน รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายเงิน การคืนเงินเหลือจ่ายตามกำหนดเวลา
  และดำเนินการขอเบิกจ่ายเงินตามกิจกรรม / โครงการที่ได้รับอนุมัติ
 4. ประสานงานข้อมูลการรับ จ่ายเงิน และรายงานจำนวนเงินคงเหลือประจำเดือนเพื่อเสนอประธานหลักสูตรฯ ทุกเดือน
 5. ภาระงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร