วัชรพงษ์ ค้าทวี

Wacharapong Kathawee

ตำแหน่ง นักการเงินปฏิบัติการ
Email kathawee_w@su.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 104008

ภาระงาน

1. ภารกิจหลัก
1.1 เงินทดรอง
– ดำเนินการบันทึกบัญชีด้านการรับเงิน ในระบบ ERP
– ดำเนินการบันทึกบัญชีด้านการจ่ายเงิน ในระบบ ERP
– ดำเนินการบันทึกบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ ในระบบERP
– ดำเนินการบันทึกบัญชีเบิกเติมเงินสดย่อยในระบบERP
– ดำเนินการรับ/จ่าย เงินทดรอง ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1.2 ควบคุมงบการเงินของคณะ
– ควบคุมงบประมาณของคณะ ประกอบไปด้วยเงินรายได้คณะ เงินแผ่นดิน เงินกองทุนต่างๆ เงินภารกิจเชิงนโยบาย ฯ
1.3 บัญชีพักของคณะ
– ดำเนินการบันทึกบัญชีด้านการรับเงิน ในระบบ ERP
– ดำเนินการบันทึกบัญชีด้านการจ่ายเงิน ในระบบ ERP
– ดำเนินการรับ/จ่าย เงิน ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

2. ภารกิจรอง
2.1 รายงานทางการเงิน
– สรุปยอดเงินทดรองของคณะ รายงานไปยังหน่วยงานตลิ่งชัน รายวัน รายเดือน รายหกเดือนและรายปี
– สรุปยอดใช้จ่ายของคณะ รายงานไปยังกรรมการคณะทุก 6 เดือน
– สรุปยอดเงินบัญชีพักของคณะ รายงานไปยังหน่วยงานตลิ่งชัน ทุกรายเดือน รายหกเดือน และรายปี
2.2 จัดทำจุดคุ้มทุน ของแต่ละสาขาภาควิชา
– จัดทำจุดคุ้มทุนของทุกสาขา ทุกภาควิชาเพื่อใช้ในการจัดทำหลักสูตร

3. ภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
3.1 สมุดรายงาน
– จัดทำสมุดรายงานเงินทดรอง
– โครงการ ปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ
– จัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร