วิอรรถ มาสุข

ภาระงาน

1. ดูแลทำความสะอาดห้องปั้นพื้นฐานและพิพิธภัณฑ์การออกแบบศิลปากร ชั้น 1
2. ดูแลทำความสะอาดห้องเรียน ชั้น 4 ห้อง 3404, 3405, 3406, 3407 และ 3408
และดูแลเปิด-ปิดภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ชั้น 4 – 6
3. ดูแลทำความสะอาดห้องพักรับรองนักออกแบบ ชั้น 7
4. ดูแลทำความสะอาดห้องประชุมสมัยเฉลิม กฤดากร และห้องประชุมยาใจ จิตรพงศ์
5. รับ ส่ง และเวียนเอกสารภายในวิทยาเขต
6. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน และอื่น ๆ

ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
1. ช่วยจัดเก็บอุปกรณ์โสต เมื่อนายยอดชาย ชุ่มอินทร์ หรือนายสยาม ระลึกมูล
ไม่อยู่ หรือไม่มาปฏิบัติงาน
2. ช่วยดำเนินการขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ ของอาคารศิลป์ พีระศรี 3 และช่วยถ่ายเอกสาร
3. ช่วยนายนฤพนธ์ ลิ่มมั่น จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม จัดเลี้ยงในห้องประชุมสำนักงานฯ
ตามที่มีผู้ขอใช้ห้อง

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร