วุฒิ คงรักษา

คุณวุฒิการศึกษา

รัฐศาสตร์บัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ปี 2529

ภาระงาน ตำแหน่งเลขานุการคณะมัณฑนศิลป์

ภารกิจหลัก
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อำนวยการ
สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ ดูแลแนะนำตรวจสอบ ตัดสินใจ ประเมินผล
แก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบในสำนักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป์
1) จัดระบบงาน กลั่นกรองงาน เสนอความเห็นของหน่วยงานภายใน
2) มอบหมาย ดูแล ตรวจสอบ สอนงาน ให้คำแนะนำ ปรับแก้ไขงาน
3) พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดำเนินการต่างๆตามภารกิจของหน่วยงาน
4) การติดต่อประสานงานบุคคล หน่วยงาน องค์การ ทั้งภายในและภายนอก
5) ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ความเห็น ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ภารกิจรอง
1) การปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะมัณฑนศิลป์
2)การดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของคณะ
3)การดำเนินการเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร
4) การประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลฯ

ภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
1) ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารคณะมัณฑนศิลป์
2) ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการศูนย์วิสาหกิจมัณฑนศิลป์
3) เลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯคณะมัณฑนศิลป์
4) กรรมการวิชาการคณะมัณฑนศิลป์

ผลงานวิชาการ

1.หนังสือทางวิชาการ
1.1 หนังสือคู่มือการปฏิบัติงาน : การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ
1.2 หนังสือคู่มือการปฏิบัติงาน (WORK MANUAL) : การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย
1.3 หนังสือ “ประมวลระเบียบ ข้อกำหนด ซึ่งใช้บังคับในคณะมัณฑนศิลป์
ระหว่างปี พ.ศ.2544 – 2547” (เล่มที่ 2)
1.4 หนังสือ ประมวลระเบียบ ข้อกำหนด ซึ่งใช้บังคับในคณะมัณฑนศิลป์
ระหว่างปี พ.ศ.2534 – 2543
(พร้อมสรุปสาระการปฏิบัติในระเบียบเกี่ยวกับทุนการศึกษาของคณะมัณฑนศิลป์)

2. งานแต่ง เรียบเรียง บทความทางวิชาการ
2.1 บทความ เรื่อง พัฒนาการของ “ทบวงมหาวิทยาลัย”
การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารการศึกษา : บริบทตามกฎหมาย
2.2 รวมงานเขียนทางวิชาการใน “ข่าวสารคณะมัณฑนศิลป์”

3. ผลงานทางวิชาการ ในลักษณะอื่น
3.1 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานโครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
(Young Designer OTOP Champion) ปี 2547 เขตภาคกลางและภูมิภาคตะวันตก
3.2 เอกสาร สรุปมติคณะกรรมการประจำคณะมัณฑนศิลป์ (เฉพาะที่สำคัญ)
ปี 2541-2544, ปี 2546 และ ปี 2547 ( รวม  3  เล่ม)
3.3 หนังสือ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะและการออกแบบ
ในการผลิตงานหัตถกรรมท้องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี

อื่น ๆ

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุลากรสายสนับสนุน
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ ชำนาญการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ที่ ศธ 0538/ ว 626 ลว.21 มี.ค.2557)

ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพใน
ประเภทและระดับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ของ สกอ. (ที่ศธ 0509 (4)/ว 369 ลว.8 เม.ย.2557)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร