สยาม ระลึกมูล

ภาระงาน

1. เตรียมความพร้อมและควบคุมดูแลการใช้งานอุปกรณ์ในห้องคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3305 ชั้น 3
2. รับผิดชอบเปิด-ปิด และดูแลทำความสะอาดห้อง 3304 และ 3305
3. เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์โสตและควบคุมดูแลการใช้ในห้องเรียน ชั้น 5 ห้อง 3504, 3505
3506 และ 3507 ชั้น 6 ห้อง 3606, 3607 และชั้น 7 ห้อง 3705
4. รับผิดชอบ ดูแลทำความสะอาดห้องชั้น 6 และชั้น 7 ทั้ง 2 ฝั่ง
5. กรณีที่มีการเรียนการสอนนอกเวลาราชการในชั้นที่รับผิดชอบดูแล
ต้องอยู่ปฏิบัติงานล่วงเวลาเพื่อเปิด-ปิดห้องและอาคารเรียน

ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
1. เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์โสตภายในอาคารศิลป์ พีระศรี 3 หากนายยอดชาย ชุ่มอินทร์
ไม่สามารถดูแลได้
2. ดูแลทำความสะอาดห้องประชุมสมัยเฉลิม กฤดากรและห้องประชุมยาใจ จิตรพงศ์
ร่วมกับนายนฤพนธ์ ลิ่มมั่น และนายวิอรรถ มาสุข
3. ช่วยดำเนินการขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ ของอาคารศิลป์ พีระศรี 3 และอื่นๆ
ในการจัดกิจกรรมที่อาคารเรียน

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร