สุวิทย์ ศรีเล็ก

ภาระงาน

ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา
1. ดูแลทำความสะอาด จัดเก็บห้องปฏิบัติงานให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานทุกวัน
– ห้องปฏิบัติงานภาพพิมพ์สกรีนบล็อค ภาพพิมพ์โลหะ ภาพพิมพ์หิน
– ห้องปฏิบัติงานประติมากรรม : ปั้นและเหล็ก
– ห้องปฏิบัติงานสิ่งทอ-กี่
– ห้องปฏิบัติงานย้อมผ้า จักรเย็บผ้า
– ดูแลเก็บกวาดขยะภายนอกอาคารหน้าห้องปฏิบัติงานประติมากรรมเหล็ก

ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ
1. ดูแลทำความสะอาดและทำความสะอาดห้องสำนักงานฯ และห้องปฏิบัติงานรวม ชั้น 1-2
2. ครั้งต่อสัปดาห์
3. ดูแลทำความสะอาดเครื่องจักรตามที่อาจารย์ผู้สอนแจ้ง

ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์
1. ดูแลทำความสะอาดและจัดเก็บห้องสตูดิโอและห้องมืดตามตารางสอนหรือที่มีการขอใช้
ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
2. ช่วยดำเนินการขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ ของอาคารศิลป์ พีระศรี 3 และอื่นๆ
ในการจัดกิจกรรมที่อาคารเรียน

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร