อโนมา รัตนน้อย

ภาระงาน

1. ดูแลการขอใช้ห้องและอาคารสถานที่ของคณะฯ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
และคิดคำนวณค่าใช้จ่ายกรณีการขอใช้จากหน่วยงานภายนอก
2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุการศึกษา วัสดุสำนักงาน และวัสดุอื่น ๆ
ที่มีการใช้งานที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และจัดทำเอกสารเบิกจ่ายสดย่อยคืน กรณีเงินทดรอง
3. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุการศึกษา วัสดุสำนักงาน และวัสดุอื่น ๆ
ที่มีการใช้งานที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ในระบบ SU-ERP กรณีเงินเชื่อ
4. ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ที่มีการใช้งานที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ในระบบ SU-ERP
5. ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารเบิกจ่ายค่าแบบคนประกอบการสอน
เพื่อเบิกเงินสดย่อยคืน
6. รับผิดชอบงานสารบรรณและดูแลเอกสารในระบบ e-document
รวมถึงการพิมพ์หนังสือเพื่อติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
และการเวียนเอกสารแจ้งให้บุคคลหรือภาควิชาที่เกี่ยวข้องทราบ
7. งานบุคคลและสถิติวันทำงานของเจ้าหน้าที่
8. ดูแลและอำนวยความสะดวกการขอใช้รถให้กับบุคลากรที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
9. ประสานงานด้านเอกสารการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ
10. จัดพิมพ์เอกสารการสอน การทำสำเนาเอกสารประกอบการสอน
11. ควบคุมดูแลการใช้ครุภัณฑ์ของคณะ ฯ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
12. ประสานงานการเบิกจ่ายค่าน้ำ-ค่าไฟ ของคณะ ฯ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
13. คำนวณค่าน้ำประปาของคณะจิตรกรรมฯ ที่ใช้ร่วมภายในอาคารศิลป์ พีระศรี 3
และทำหนังสือแจ้งเพื่อให้คณะจิตรกรรมฯ โอนเงินงบประมาณคืนคณะมัณฑนศิลป์ทุกเดือน

14. จัดทำรายละเอียดการใช้โทรศัพท์ของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และดำเนินการเบิกจ่ายในระบบ
SU-ERP

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร