เบญจรัตน์ บุญศรีงาม

Benjarat Boonsri-ngam

ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
Email boonsringam_b@su.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 104005

ภาระงาน

1. ภารกิจหลัก
1.1 ด้านการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์ โครงการวันไหว้ครู โครงการเปิดบ้านมัณฑนศิลป์ เนื่องในสัปดาห์ทับแก้ววิชาการ โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษา โครงการวันเด็ก โครงการ DEC ART CAMP และโครงการปัจฉิมนิเทศ
– ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินโครงการ
– ดำเนินการดูแลและควบคุมงบประมาณในการดำเนินกิจกรรรมทุกปีการศึกษา
– ดำเนินการเสนอโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
– ควบคุม ดูแลให้คำปรึกษานักศึกษา สโมสนักศึกษา ผู้จัดทำโครงการ
– ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก
– จัดทำประเมินผลโครงการและกิจกรรมนักศึกษา
– ควบคุมดูแลการเบิก-จ่าย งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับกลุ่มภารกิจกิจการนักศึกษา
1.2 ด้านงานแนะแนวหลักสูตร
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนสู่สาธารณชน รวมถึงการกระจายข้อมูล ข่าวสารทางการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้สนใจ ให้ได้รับข้อมูล ข่าวสาร ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน สาขาวิชาชีพทางด้านศิลปะอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์
1.3 ด้านงานแนะแนวหลักสูตร
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนสู่สาธารณชน รวมถึงการกระจายข้อมูล ข่าวสารทางการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้สนใจ ให้ได้รับข้อมูล ข่าวสาร ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน สาขาวิชาชีพทางด้านศิลปะอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์
1.4 ด้านการฝึกงานวิชาชีพตามหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566
ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการฝึกงานวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ เป็นการเพิ่มทักษะและประสบการณ์แก่การประกอบอาชีพ ช่วยให้นักศึกษามีความรู้ มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานจริงทั้งในสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ ตลอดจนทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานและเทคนิคการทางานของสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่ฝึกงาน การนำความรู้ทางวิชาการที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้กับการฏิบัติงาน
– ดำเนินการประสานงานภาควิชาเพื่อเสนอรายชื่อกรรมการรับผิดชอบการฝึกงานวิชาชีพ
– จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการด้านฝึกงานวิชาชีพ
– จัดทำแผนการดำเนินงานการจัดส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน
– จัดทำกำหนดการฝึกงานวิชาชีพ สำหรับนักศึกษา
– จัดทำคู่มือการฝึกงาน รายงานการฝึกงาน และแบบประเมินผลการฝึกงาน
– จัดทำเอกสารขอเข้ารับฝึกงาน เอกสารตอบรับ และเอกสารขอส่งตัวเข้าฝึกงาน 3 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผาและภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ

2. ภารกิจรอง
2.1 ด้านจัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงานประสานงานและปฏิบัติงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร ประสานงาน การจัดประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มภารกิจกิจการนักศึกษา
– ดำเนินการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา
– ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา
– ดำเนินการประชุมตามวาระนัดหมาย จัดทำรายงานการประชุม และสรุปมติการประชุมเข้ากรรมการคณะฯ
– ดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนภารกิจของงานกิจการนักศึกษา
– จัดทำทำเนียบสถานที่ประกอบการที่นักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผาและภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ

3. ภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
3.1 คณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ SU -TCAS
– ฝ่ายจัดการข้อมูล จัดทำข้อมูลรายชื่อ คะแนน ของผู้สมัคร
– ฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ
3.2 คณะกรรมการการดำเนิน งานบริการตัดและให้เช่าครุยวิทยาฐานะฯ
– เข้าร่วมประชุมการดำเนินงาน
– ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพชุดครุยและเข้ารับส่งมอบ
– ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาเกี่ยวกับวันจอง รับ-คืนชุดครุย
– ประสานงานกับดุษฏีบัณฑิตเกียรติมศักดิ์

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร