การรับคืนแฟ้มสะสมผลงาน คณะมัณฑนศิลป์ สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก SU-TCAS รอบ 1 ช่วงที่ 2 (Portfolio) ปีการศึกษา 2567

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567

📢การรับคืนแฟ้มสะสมผลงาน คณะมัณฑนศิลป์
สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก SU – TCAS รอบ 1 ช่วงที่ 2 (Portfolio) ปีการศึกษา 2567
📌ระหว่างวันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2567
📌เวลา 9.30 – 16.00 น. เท่านั้น
‼️ หมายเหตุ ‼️
👉🏻หากพ้นกำหนดวันและเวลาดังกล่าว คณะมัณฑนศิลป์ขอสงวนสิทธิ์ในการย่อยสลายแฟ้มสะสมผลงานตามความเหมาะสมต่อไป
👉🏻กรณีไม่ได้มารับคืนด้วยตนเอง ให้นำสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของแฟ้มสะสมผลงาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและระบุสาขาที่สมัครให้ชัดเจน โดยผู้มารับแทนต้องแสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน
👉🏻ผู้ที่มารับแฟ้มสะสมผลงานด้วยตนเอง แสดงบัตรประชาชนตัวจริงเป็นหลักฐานในการขอรับคืนแฟ้มสะสมผลงาน
👉🏻ณ สำนักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ ชั้น 2 อาคารคณะมัณฑนศิลป์ วังท่าพระ กรุงเทพฯ

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร