ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการคณะมัณฑนศิลป์ เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “การเขียนตำราหรือหนังสือด้านศิลปะและการออกแบบ”

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567

เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนและเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคมในอีกทางหนึ่งตามค่านิยม
ของคณะมัณฑนศิลป์ “มัณฑนศิลป์เพื่อสังคม” สกัดแนวคิดจากงานวิจัยสร้างสรรค์ให้กับคณาจารย์เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรสายวิชาการให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางด้านศิลปะและการออกแบบ

“โครงการเขียนตำราหรือหนังสือด้านศิลปะและการออกแบบ”
ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 307 ชั้น 3 คณะมัณฑนศิลป์ วังท่าพระ กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefAz8qr3kZj9TwX_GJ049bBGF7ay66KzUqBelEtqEWjX7pLA/viewform

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร