คณะมัณฑนศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุฒิ ปิ่นทอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานุภาพ จันทรัมพร เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567

คณะมัณฑนศิลป์ ขอแสดงความยินดี กับ👏
🔸ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุฒิ ปิ่นทอง
🔸ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานุภาพ จันทรัมพร
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชา 8510 ประยุกต์ศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร