คณะมัณฑนศิลป์ ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่ได้รับรางวัลในงานเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ดีเด่น ประจำปี 2566

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่ได้รับรางวัลในงานเชิดชูเกียรติ
ผู้มีผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ดีเด่น ประจำปี 2566
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปกร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ดังนี้
1. อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพันธ์ ครุฑะเสน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกเมศ กาญจนพายัพ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพลิน ศิริพานิช
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนท์ ไกรรส
8. อาจารย์ ดร.ขจรศักต์ นาคปาน
9. อาจารย์ ดร.อิสรชัย บูรณะอรรจน์
10.อาจารย์ชาคร ผาสุวรรณ
ขอบคุณภาพจาก : SURIC Silpakorn University

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร